Ceny povolení 2024

Ceny povolení v roku 2024:

POPLATKY

Skúšky :

Mládež 15 – 18 rokov : 30 €

Dospelí po dovŕšení 18 rokov : 30 €

Člen prestupujúci do MsO SRZ Prievidza z inej MO alebo MsO : 50 € za školenie

Deti organizované v KMR neplatia za skúšky

Deti neorganizované v KMR : skúšky 8 €

Zápisné :

Deti 6 – 14 rokov : 5 €

Mládež 15 – 18 rokov : 50 €

Dospelí po dovŕšení 18 rokov : 100 €

Členské príspevky :

Deti 6 – 14 rokov : 1 €

Mládež 15 – 18 rokov : 17 € /aj študenti do 25 rokov po preukázaní o návšteve školy/

Dospelí muži aj ženy po dovŕšení 18 rokov : 38 €

Poplatky za obnovenie členstva: 5, 50, 100 €

Poplatok do rezervného fondu muži aj ženy po dovŕšení 15  do 70 rokov : 5 €

Ceny povolení :

Miestne povolenie kaprové :

Deti od 3 do 6 rokov : bezplatne

Deti od 6 do 15 rokov : 14 €

Dospelí a mládež : 60 €

Držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí

 

Miestne povolenie pstruhové :

Dospelí a mládež: 60 €

 

Zväzové povolenia (ceny určuje Rada SRZ Žilina):

Kaprové povolenie dospelí a mládež : 75 €

Kaprové povolenie deti do 15 rokov : 15 €

Lipňové povolenie : 75 €

Každý člen je povinný prevziať si povolenie na rybolov do 14.4.2023.

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

denné pre členov SRZ…………………………………………….. 20 €

denné  nečlen……………………………………………………..……30 

týždenné detské (3-14 rokov, člen SRZ)………………………5€

týždenné detské (3-14 rokov, nečlen SRZ)…………………10€

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Pre členov a nečlenov SRZ nebudú predávané.

Za tlač ako sú:

  • členské preukazy
  • stanovy SRZ
  • Zákon o  rybárstve a vykonávacia vyhláška MŽP SR
  • rybolovné poriadky

Sa neplatí, je v cene členskej známky.

RYBÁRSKY LÍSTOK

  1. Podľa §10 Zák. č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby,  ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
  2. S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  a tým aj k zmene ceny rybárskych lístkov nasledovne:

a/ týždenný 1,50 €

b/ mesačný 3,00€

c/ ročný 7,00€

d/ trojročný 17,00€

Oslobodenie:

  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodený žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybársky hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorý do Slovenskej republiky prídu na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. to znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí pri love mať.

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447