Pstruhové revíry SRZ PD, účinné od 1.1.2021

Lovná miera  :  pstruh potočný 30 cm  na všetkých lovných pstruhových revíroch MsO SRZ Prievidza.

Názov revíru, číslo, revíru a popis:

Nitra č. 7  3-2441-4-4  /Revír s režimom chyť a pusť/ Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Kanianka do rieky Nitra , po cestný most  v obci Bojnice , časť Kúty.

Nitra č. 8  3-2450-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice , časť Kúty  po pramene. Do revíru patrí  Bazov potok.

 Chvojnica   3-0451-4-1 Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene, vrátane Porubského potoka od ústia do potoka Chvojnica po pramene, okrem VN Lazany.

Tužina   3-4541-4-1 Potok Tužina od ústia do rieky Nitra po pramene.

Nitrica č. 3  3-2470-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno. V úseku od  cestného mosta štátnej cesty č. 574 , v katastri obce Diviacka Nová Ves po posledný dom v časti obce  Diviacka Nová Ves  časť  Vrbany   je  Chránená rybárska oblasť. Táto je v teréne označená informačnými tabuľami.

Nitrica č. 4  3-2490-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad  ústím do VN Nitrianske Rudno po pramene. Do revíru patrí aj potok Škrípovka po futbalové ihrisko v obci Valaská Belá a potok Jasenina/ Gáplianka/ od ústia do rieky Nitrica po pramene. V úseku od cestného mosta v časti obce Liešťany, časť Dobročná , odbočka na obec Nevidzany po ústie Lomnického  potoka do rieky Nitrica je Chránená rybárska oblasť. Chránená rybárska oblasť je aj na potoku Nitrica, revír Nitrica č.4,  od sútoku s potokom Škrípovka po pramene.

 Bystrica  3-0370-4-1 Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene. Do revíru patrí aj Žiarny potok po ústie do Čerenianskeho potoka.

Lazný potok  3-1890-4-1 Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.

Kamenčiansky potok  3-1491-4-1 Kamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.

Cigliansky potok 3-0480-4-1  Cigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.

Kanianka  3-1500-4-1    Potok Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene , okrem VN Kanianka.

Č.ú. SK7109000000000066504447