Aktuality

 

 

 

Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno Zubáč 120 kg, VN Nováky 120 kg. Lov bez obmedzenia.                26.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie dňa 25.11.2020 Nitra č. 7 Pp 2 - 50 kg z eniro fondu na záchranu pôvodného druhu rýb. 24.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, K2 3800 kg, náhrada z rady za zväzové povolenia.    19.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg Šťuka ročná. Lov povolený, bez zákazu.            11.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg šťuky a 30 kg zubáča, OR Nitra č. 2, 100 kg šťuky, lov povolený bez zákazu.
6.11.2020, hospodár.
Oznam: Zarybnenie VN Nováky, Biela ryba mix /plotica, červenica, ostriež, karas/ 1000 kg - 30.10.2020, hospodár.

Smernica SRZ Prievidza pre rok 2021 : TU

Zarybnenie z vlastných zdrojov po výlove na    RH Podbanské a Lukovica, 2020


27.9.2020 - RH Podbanské - klietka
Zu1 - Ø 14,26 cm - 1933 ks - 55,3 kg, 826,93 € Zarybnené:
VN Kanianka - 20,0 kg,
VN Lazany  - 20,0 kg,
VM Brezany - 15,3 kg,

28.9.2020 - RH Podbanské - sádka č.2       Zu1 - Ø 18,85 cm - 37 ks - 2,45 kg, 20,92 €
Zarybnené:
OR Nitra č. 1

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu1 - Ø 13,62 cm - 1987 ks - 32,85 kg - 811,82 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu2 - Ø 40 cm - 7 ks - 4,9 kg - 78,4 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
K2 - Ø 1,89 kg, - 414 ks - 782,85 kg - 2035,41 €
Zarybnené:
VN Nováky   - 260,00 kg
OR Nitra č. 2 - 522,85 kg


16.5. - 24.5. 2020 RH Podbanské - liaheň
Ppr - násada 3-5 cm
Ppr - Ø 4,8 cm - 159 440 ks - 8 418,43 €
Zarybnené:
Nitra č. 6a, Lazný, Osliansky a Kamenčiansky potok, Bystrica - 30 240 ks, - 16.5.2020

Nitra č. 6a, 2 400 ks - 20.5.2020

Nitrica č. 3 a 4, - 55 000 ks - 23.5.2020

Nitra č. 8, Tužina, Chvojnica - 66 300 ks - 24.5.2020
Handlovka č. 1, 5 500 ks - 24.5.2020

Celková hodnota násady:

Zu1 -  1 738,15 €
Ppr -  8 418,43 €
K2 -  2 035.41 €
Spolu - 12 191,99 €

hospodár, 29.10.2020
OZNAM - UPOZORNENIE:

SVP š.p. ako správca VN N. Rudno plní zo zákona určené povinnosti najmä v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní neskorších predpisov / vodný zákon /. Napriek tomu, že v danej lokalite boli umiestnené dopravné značky zakazujúce vjazd na pozemok VN N. Rudno, naďalej dochádza k neoprávnenému vjazdu a parkovaniu motorových vozidiel v tomto priestore aj členov SRZ.

Z tohto dôvodu, prostredníctvom štatutára SRZ Prievidza, opätovne upozorňujem, že každý kto bude tento zákaz porušovať, môže byť riešený Políciou.  

Ďakujem a prajem pekný deň

úsekový technik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia hornej Nitry
Nábrežná 800

972 71 Nováky
Súhrn zarybnenia K3 - 2020, MsO SRZ Prievidza

            Plán, skutočnosť, rozdiel

VN Nitrianske Rudno - 11000kg,11392kg,+392kg     VN Nováky -      6500kg, 6358kg,-142kg
VN Kanianka -     3500kg, 4000kg,+500kg
VN Lazany -      3000kg, 3280kg,+280kg
VN Brezany -      2000kg, 2490kg,+490kg
OR Nitra č. 1 -    2000kg, 2850kg,+850kg

Spolu -        28000kg,30370kg,+2370kg hospodár, 28.10.2020
Oznam: Zarybnenie K3 - z farmy Budmerice - 28.10.2020
Lov bez obmedzení

VN Nitrianske Rudno - 3 642 kg
VN Nováky      - 1 158 kg
VN Kanianka     -  550 kg
VN Brezany     -  560 kg
OR Nitra č. 1    - 1 670 kg             hospodár, 28.10.2020
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, Biela ryba mix /plotica, červenica, ostriež, karas/ 1200 kg - 27.10.2020.                 hospodár, 27.10.2020
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

- zákaz zhromažďovania,

- zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

- povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.)
Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.
PETROV ZDAR !
S pozdravom
Mgr. Barbara Schlesingerová

vedúca organizačno-právneho odboru

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina
Oznam: Revír Lukovica 3-2101-1-4 bude z dôvodu hospodárskeho výlovu a rekonštrukcie - spevňovania hrádze uzatvorený od 19.10.2020. Zákaz lovu platí do odvolania. Informácie o ukončení prác na www.srzprievidza.sk              hospodár, 27.11.2020
Posledné zarybnenie K3 - 28.10.2020, ryba z Trnavy cca 7800kg - rozdelenie do revírov : až po nakládke rýb. Lov bez obmedzení.                      hospodár, 27.10.2020
Dnes zarybnenie: VN Nitrianske Rudno : Biela ryba mix/plotica, ostriež, pleskáč, karas/1200 kg.            hospodár, 26.10.2020

Aktualizácia : Tlačiva a pozvánka na skúšky z RM 2021 – TU

Rybársky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1.2021 – TU

Brigádnicky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1. 2021 – TU

Zarybnenie pokračuje : K3 - VN Nitrianske Rudno - 700 kg - náhrada za zväzové povolenia 15.10.2020  hospodár
V sobotu dňa 17.10.2020 sa uskutoční brigáda pre členov 7. Obvodnej organizácie. Brigáda je určená pre držiteľov pstruhového povolenia, ale môžu prísť aj kaprári. Pôjdeme robiť na Tužinu v Pravenci, budeme presvetľovať porasty a čistiť brehy. Zraz brigádnikov o 7:00 hodine pri ihrisku v Pravenci. Treba si priniesť pracovné pomôcky( motorové píli sú vítané), rúško, rukavice. Info u Mareka Murára na tel. č 0918 813 435. Upozorňujem že brigádnická činnosť musí byť ukončená do 31.10. 2020, preto využite túto jednu z posledných možností.     S pozdravom Marek Murár
Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Nováky, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2020 vo výške 2500 EUR.   13.10.2020 MsO SRZ Prievidza
Oznam: Dobrý deň, napriek zrušeným pretekom Kanianský pstruh 2020 sa mestský výbor SRZ Prievidza rozhodol zarybniť VN Kanianka 600kg a VN Brezany 200kg Pstruhom dúhovým. Násada príde 12.10.2020 okolo 12:00 hod. Lov bez obmedzenia. hospodár
Mimoriadna brigáda pre členov 2. ObO na OR Nitra č. 1, Zraz 10.10.2020 o 7:00 pri materiálovej bude na OR Nitra č.1. Brigáda je za zrušenú brigádu zo septembra /počasie/.  Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/.       admin
Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí  športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.

Z tohto dôvodu sme nútený Športový pretek                          KANIANSKÝ PSTRUH 2020 zrušiť, štartovné bude prihláseným vrátené.                                                                                                    MsV SRZ Prievidza
Zarybnenie K3 začína:            7.10.2020
VN Nováky 2400kg,VN Kanianka 750 kg, VN Brezany 750 kg
8.10.2020
VN Nitrianske Rudno 2400kg, VN Lazany 1500 kg

Lov po nasadení bez obmedzenia

hospodár
Oznam pre celú rybársku základňu:     Dňa 24.10.2020 od 7:00 hod je naplánovaný hospodársky výlov  Lukovice. Brigádnici sa môžu hlásiť len telefonicky na t. č.  0905 710 587.         hospodár
Oznam pre členov 4.ObO. Dňa 3.10.2020 od 7:00 hod. sa koná mimoriadna brigáda na VN Nováky za zrušenú brigádu zo dňa 26.9.2020 /počasie/. Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/. J.Dolník
Oznam pre členov 4. ObO. Mimoriadna Členská schôdza sa odkladá na neurčito z dôvodu šírenia Covid - 19. Mesto Nováky zrušilo všetky akcie v Dome Kultúry Nováky do odvolania.                          admin
Jesenné zarybnenie K3 je naplánované od 5.10 do 20.10, samozrejme podľa dodávateľa.                 hospodár
Dňa 27.9.2020 od 9:00 hod. budeme odlovovať odchovaného zubáča na RH Lukovica, kto má záujem môže sa prísť pozrieť.                              hospodár

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447