Úvod

Voľby do orgánov 1. ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018.

O Z N A M .

Výbor 1. ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojím členom, že na VČS  konanej dňa 10.3.2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 1. ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na MK MsO SRZ Prievidza.

Oznamujeme  členom 1. ObO MsO SRZ Prievidza, že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 1. ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 10.2.2018 a to osobne v kancelárii 1. ObO MsO SRZ Prievidza každý utorok v čase od 14.30 hod. do 17.30 hod., alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Milan Cápa,  ul. Energetikov 9/6 Prievidza tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 10.2.2018.

1//    Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka môže byť volený len   

        s jeho súhlasom.      

2//    Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: 

1/ Meno, priezvisko, titul

2/ trvalé bydlisko

3/ Vek

4/ Funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný/napr. člen výboru, člen KK, delegát MK/

5/ pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň

6/ doba členstva v SRZ

7/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ

8/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení

9/ udelené vyznamenania

10/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

3// Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

1/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu

2/ meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka.

3/ Súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom!

 

                                                                      Výbor 1. ObO MsO SRZ Prievidza

__________________________________________________________________________

ZOZNAM KANDIDÁTOV

PRE VOĽBY ČLENOV DO VÝBORU  4. ObO SRZ PRIEVIDZA  PRE ROKY 2018 – 2021

Počet volených členov  výboru 4. ObO je 9 !

Kandidáti:

 1.   Bakus Ľudovít, 61 r
 2.   Cagalinec Ľubomír,62 r
 3.   Čavojčin Zdenko,43 r
 4.   Dolník Juraj,46 r
 5.   Géci Adrián Bc.,22 r
 6.  Hajnovič Anton Bc.,51 r
 7.  Kleman Miloslav,59 r
 8.  Lastovka Martin Bc.,43 r
 9.  Macho Rudolf,42 r
 10. Oršula Miroslav,57 r
 11. Pacek Lukáš,28 r
 12. Rejzek Rastislav,47 r
 13. Szibilla Andrej,29 r
 14. Šnirc Peter,21 r
 15. Šrajer Marek,39 r
 16. Urbánek Steven,45 r
 17. Zemko Jaroslav,47 r

27.1.2018

_______________________________________________________________

Voľby do orgánov 6. ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018

                                                        O Z N A M

Výbor 6.ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojim členom, že na VČS konanej 3. marca 2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 6.ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na MK MsO SRZ Prievidza.

Preto oznamujeme svojim členom že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 6.ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 15.1.2018 a to osobne do kancelárie 6.ObO MsO SRZ Prievidza každú stredu v čase od 16 00 hod. do 18 00 hod. alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Ervín Geier, Urbánková 9/11 Prievidza alebo Ľubomír Zelenický  Ľ. Ondrejova 38/8 Prievidza  tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 15.1.2018.

 1. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

 1. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:

a, meno a priezvisko, titul kandidáta

b, trvalé bydlisko

c, vek

d, funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na snem.

e, pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň

f, doba členstva v SRZ

g, doba a druhy vykonávaných funkcii v SRZ

h, druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení

i, udelené vyznamenania a

j, krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie

 

 1. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

a, miesto a dátum vyhotovenia návrhu

b, meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby

kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a

c, súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka

potvrdený jeho podpisom.

V Prievidzi 4. 1. 2018                                      výbor 6. ObO SRZ  Prievidza

 

________________________________________________________________________

Prosím POZOR!!! 

OZNAM pre členov 4.ObO Nováky, že VČS sa z  technických príčin presúva na 27. januára 2018 o 9:00 hod. v KC Nováky na ul. Štefánika 9

3.1.2018                                                                    výbor 4.ObO Nováky

Pozvánka na VČS 4.ObO MsO SRZ Prievidza.

 

Vážený rybár, rybárka, dovoľujeme si Vás pozvať na Výročnú Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.1.2018 /sobota/ o  9:00 hod v Kultúrnom centre mesta Nováky na ul Štefánika 9.

 

Vaša účasť je povinná.

                                                  Výbor 4. ObO Nováky

Program výročnej členskej schôdze 4. ObO MsV SRZ Prievidza konanej dňa 27.1.2018.

1/ Otvorenie, privítanie členov a hostí, oboznámenie s programom

2/ Voľba pracovného predsedníctva

3/ Voľba mandátovej komisie

4/ Voľba návrhovej komisie

5/ Voľba volebnej komisie

6/ Správa mandátovej komisie

7/  Správa o činnosti výboru  4. obv.org.  SRZ   za rok   2017

8/ Plán hlavných úloh na rok 2018

9/ Vyznamenania

10/ Diskusia

11/ Voľba členov do výboru obv.org. na roky 2018 – 2021

12/ Voľba delegátov na Mestskú Konferenciu

13/ Prestávka / vyhlásenie výsledkov volieb / voľba predsedu

14/ Návrh na uznesenie   / zmeny, doplnky /

15/ Záver

______________________________________________________________________

Voľby do orgánov 4.ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018 

 OZNAM

 

Výbor 4.ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojím členom, že na VČS konanej dňa 3.februára 2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 4.ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na MK MsO SRZ Prievidza.

Preto oznamujeme svojím členom že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 4.ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 15.1.2018 a to osobne na výbore 4.ObO MsO SRZ Prievidza konanom dňa 12.1.2018 od 17:00 hod. alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Juraj Dolník Urbárska 946/8 Prievidza tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 15.1.2018.

 

 1. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

 1. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:
  1. meno a priezvisko, titul kandidáta,
  2. trvalé bydlisko,
  3. vek,
  4. funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu),
  5. pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
  6. doba členstva v SRZ,
  7. doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
  8. druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
  9. udelené vyznamenania a
  10. krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

 1. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
  1. miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
  2. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
  3. súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

 

 

 

20.12 2017                                    Výbor 4.ObO MsO SRZ Prievidza

______________________________________________________________________

Poďakovanie mestu Prievidza

MsO SRZ Prievidza chce touto formou vysloviť poďakovanie vedeniu mesta Prievidza za poskytnutú dotáciu. Táto bola našej organizácií poskytnutá v časovom období druhého polroka 2017 v sume 2000,-€. Dotácia bola použitá na zakúpenie rybej násady kapra do našich revírov a na akciu Vianočný kapor. Taktiež sa zakúpila nová motorová píla Stihl pre potreby MsO.

Výbor MO SRZ Prievidza

Obmedzenie lovu rýb na VN Nitrianske Rudno

Dnes zarybnené VN Nitrianske Rudno 250 kg zubáč, všetko mierečný, lov povolený od 20.12.2017

 

 

Oznam 

     Dňa 13.09.2017 boli odobraté vzorky rýb cca 100 m pod výpustom odpadovej vody f. Fortischem , jednalo sa o hrúza škvrnitého a jalca , preto na základe protokolu o skúške č. 16034/2017 Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne zo dňa 25.09.2017 obsahuje v časti výsledky skúšok – chcemické a ostatné vyšetrenia : ukazovateľ ortuť  výsledok 1,1000 mg/kg a limit 0,5000 mg/kg  a v časti posúdenie súladu /nesúladu je uvedené , že dodaná vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia  Komisie /ES/ č. 1881/2006 z 19. decembra 2006 , ktorými sa ustanovujú  maximálne hodnoty obsahu niektorých  kontaminantov v potravinách v znení  neskorších predpisov  , časť 3- ortuť , bod č. 3,3,1 – produkty rybolovu  a svalovina rýb  , pre prekročenie najvyššieho prípustného  množstva ortuti . Vzorka bola odoslaná v rámci vlastnej kontroly. Miesto  odberu: revír Nitra č. 6a  , výpust pod Fortischem a.s. , Nováky , katastrálne územie Zemianske Kostoľany  UTJ 873055. Na základe nesúladu  výsledkov skúšok  pre zabezpečenie veterinárnych požiadaviek na zvieratá , ako aj na produkty živočíšneho pôvodu , v záujme ochrany zdravia ľudí je potrebné zabezpečiť požiadavku nekonzumovaniu rýb v rieke Nitra ulovených v oblasti  z revíru Nitra č. 6a , 3-2440-1-1  , od ústia Oslianskeho potoka po spodnú hať   MVE  ,  pri VN Nováky .

    Na základe  uvedeného  MsO SRZ Prievidza  upozorňuje svojich členov , ako aj verejnosť  o škodlivosti konzumácie rýb  z daného úseku revíru. Uvedené bude  vyznačené aj v teréne.


Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby upozornenie.

   Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej  Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že  Správa povodia  hornej Nitry  Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách  a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe  SVP. ale predovšetkým  na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

    V prípade zistenia porušenia zákona  bude  SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to ,  že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu ,  týka sa to hlavne  vjazdu  na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku.

                                                                  Výbor MO SRZ Prievidza

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

   www.facebook.com/

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !