Domov

Oznam 

     Dňa 13.09.2017 boli odobraté vzorky rýb cca 100 m pod výpustom odpadovej vody f. Fortischem , jednalo sa o hrúza škvrnitého a jalca , preto na základe protokolu o skúške č. 16034/2017 Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne zo dňa 25.09.2017 obsahuje v časti výsledky skúšok – chcemické a ostatné vyšetrenia : ukazovateľ ortuť  výsledok 1,1000 mg/kg a limit 0,5000 mg/kg  a v časti posúdenie súladu /nesúladu je uvedené , že dodaná vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia  Komisie /ES/ č. 1881/2006 z 19. decembra 2006 , ktorými sa ustanovujú  maximálne hodnoty obsahu niektorých  kontaminantov v potravinách v znení  neskorších predpisov  , časť 3- ortuť , bod č. 3,3,1 – produkty rybolovu  a svalovina rýb  , pre prekročenie najvyššieho prípustného  množstva ortuti . Vzorka bola odoslaná v rámci vlastnej kontroly. Miesto  odberu: revír Nitra č. 6a  , výpust pod Fortischem a.s. , Nováky , katastrálne územie Zemianske Kostoľany  UTJ 873055. Na základe nesúladu  výsledkov skúšok  pre zabezpečenie veterinárnych požiadaviek na zvieratá , ako aj na produkty živočíšneho pôvodu , v záujme ochrany zdravia ľudí je potrebné zabezpečiť požiadavku nekonzumovaniu rýb v rieke Nitra ulovených v oblasti  z revíru Nitra č. 6a , 3-2440-1-1  , od ústia Oslianskeho potoka po spodnú hať   MVE  ,  pri VN Nováky .

    Na základe  uvedeného  MsO SRZ Prievidza  upozorňuje svojich členov , ako aj verejnosť  o škodlivosti konzumácie rýb  z daného úseku revíru. Uvedené bude  vyznačené aj v teréne.

Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby upozornenie.

   Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej  Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že  Správa povodia  hornej Nitry  Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách  a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe  SVP. ale predovšetkým  na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

    V prípade zistenia porušenia zákona  bude  SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to ,  že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu ,  týka sa to hlavne  vjazdu  na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku.

 

                                                                  Výbor MO SRZ Prievidza

 

———-UPOZORNENIE———-

Obmedzenie lovu rýb na VN Nováky (celá strana jazera od  rieky Nitra) dňa 15.10.2017 od 4:00 hod. do 15:00 hod. z dôvodu konania pretekov feedrovej ligy.

Za porozumenie ďakujeme                                     výbor MO SRZ Prievidza

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

Facebook www.facebook.com/

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !