Úvod

SPRÁVA:

Na základe konzultácie so Štátnou potravinovou a veterinárnou správou v Prievidzi , a na základe výsledkov vzoriek rýb odobratých vo VN Nitrianske Rudno a to pleskáča , kapra , zubáča a boleňa bolo rozhodnuté , že oznámenie o výskyte leukomalachitovej zelenej v rybách bude zmenené na oznam o výskyte leukomalachitovej zelenej v jalcovi pričom sa neodporúča konzumácia jalca. Analýzou bolo zistené že obsah leukomalachitovej zelenej v rybách je menej ako 0,24 resp. 0,25 mikro gramov na 1 /kg , v jalcovi bolo 4,4 mikro gramov na 1/kg . Zmena bude vyznačená v teréne po vyrobení nálepiek , zmení sa len slovo ryby na jalec a rýb za jalcov. Vo štvrtok 11.10.2018 bude odobratá B vzorka jalca a poslaná na rozbor. Ostatné druhy rýb môžete konzumovať.

Vzorka č.1

Vzorka č. 2

 

Poďakovanie mestu Nováky

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky za poskytnutie dotácie vo výške 1280 € a to v prvom polroku 2018. Peniaze boli použité na zakúpenie násad Pstruha dúhového a cien na detské preteky „Zlatý blyskáč“.

MsV SRZ Prievidza

 

Upozornenie : Z dôvodu plánovaného hospodárskeho výlovu revíru Lukovica 3-2110-1-4, bude celý areál revíru Lukovica uzatvorený v dobe od 15.10.2018 do 31.10.2018.
Za pochopenie Ďakujeme.

Hlavný hospodár Zdenko Čavojčin

 

OZNAM : Centrum voľného času Prievidza v spolupráci s  MO SRZ Prievidza otvárajú krúžok mladých rybárov pre školský rok 2018/2019. Rodičia detí, ktoré majú záujem stať sa mladými rybármi sa môžu kontaktovať na:

Rybársky krúžok od 6 rokov Meno vedúceho : upresníme Tel.: 0905 236 378

Email: cvcprievidza@gmail.com

 

Prihláška : http://www.cvcpd.sk/

Výbor  MO SRZ Prievidza

Poďakovanie mestu Prievidza.
Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 2000 € a to v prvom polroku 2018. Peniaze boli použité na zakúpenie násad pôvodných druhov rýb a to do revírov v katastrálnom území mesta Prievidza.

 

Protokol o skúške – Jalec hlavatý VN Nirtianské Rudno

Opatrenie

 

Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby, upozornenie.

Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že Správa povodia hornej Nitry Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe SVP. ale predovšetkým na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

V prípade zistenia porušenia zákona bude SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to , že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu , týka sa to hlavne vjazdu na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy z uvedeným parkovaním a nerešpektovaním danej problematiky , je toto posledná výstraha pred uzavretím uvedených priestorov , týka sa to najmä oblasti pri neresisku , kde máme v prenájme cestu , ktorú rozbíjate ťažkými vozidlami a jazdíte po chodníku a parkujete ako sa Vám chce , neviete si postaviť auto nad chodník aspoň meter , jazdíte po trávnatej ploche okolo vody, vozidlá ponechávate v starej lodenici , neviete si vyložiť veci a vozidlo dať preč, vykonávate biologické potreby a znečisťujete okolie. Ďalší postup záleží len od Vás rybárov.

Výbor MO SRZ Prievidza

 

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

   www.facebook.com

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !