Úvod

Poďakovanie mestu Prievidza

MsO SRZ Prievidza chce touto formou vysloviť poďakovanie vedeniu mesta Prievidza za poskytnutú dotáciu. Táto bola našej organizácií poskytnutá v časovom období druhého polroka 2017 v sume 2000,-€. Dotácia bola použitá na zakúpenie rybej násady kapra do našich revírov a na akciu Vianočný kapor. Taktiež sa zakúpila nová motorová píla Stihl pre potreby MsO.

Výbor MO SRZ Prievidza

Obmedzenie lovu rýb na VN Nitrianske Rudno

Dnes zarybnené VN Nitrianske Rudno 250 kg zubáč, všetko mierečný, lov povolený od 20.12.2017

 

 

Oznam 

     Dňa 13.09.2017 boli odobraté vzorky rýb cca 100 m pod výpustom odpadovej vody f. Fortischem , jednalo sa o hrúza škvrnitého a jalca , preto na základe protokolu o skúške č. 16034/2017 Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne zo dňa 25.09.2017 obsahuje v časti výsledky skúšok – chcemické a ostatné vyšetrenia : ukazovateľ ortuť  výsledok 1,1000 mg/kg a limit 0,5000 mg/kg  a v časti posúdenie súladu /nesúladu je uvedené , že dodaná vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia  Komisie /ES/ č. 1881/2006 z 19. decembra 2006 , ktorými sa ustanovujú  maximálne hodnoty obsahu niektorých  kontaminantov v potravinách v znení  neskorších predpisov  , časť 3- ortuť , bod č. 3,3,1 – produkty rybolovu  a svalovina rýb  , pre prekročenie najvyššieho prípustného  množstva ortuti . Vzorka bola odoslaná v rámci vlastnej kontroly. Miesto  odberu: revír Nitra č. 6a  , výpust pod Fortischem a.s. , Nováky , katastrálne územie Zemianske Kostoľany  UTJ 873055. Na základe nesúladu  výsledkov skúšok  pre zabezpečenie veterinárnych požiadaviek na zvieratá , ako aj na produkty živočíšneho pôvodu , v záujme ochrany zdravia ľudí je potrebné zabezpečiť požiadavku nekonzumovaniu rýb v rieke Nitra ulovených v oblasti  z revíru Nitra č. 6a , 3-2440-1-1  , od ústia Oslianskeho potoka po spodnú hať   MVE  ,  pri VN Nováky .

    Na základe  uvedeného  MsO SRZ Prievidza  upozorňuje svojich členov , ako aj verejnosť  o škodlivosti konzumácie rýb  z daného úseku revíru. Uvedené bude  vyznačené aj v teréne.


Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby upozornenie.

   Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej  Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že  Správa povodia  hornej Nitry  Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách  a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe  SVP. ale predovšetkým  na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

    V prípade zistenia porušenia zákona  bude  SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to ,  že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu ,  týka sa to hlavne  vjazdu  na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku.

                                                                  Výbor MO SRZ Prievidza

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

   www.facebook.com/

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !