Úvod

 

MIMORIADNA BRIGÁDA len pre členov 6.ObO

Oznam pre členov 6.ObO

Výbor 6.ObO SRZ Prievidza vyhlasuje mimoriadu brigádu na

OR. č. 1 na  14.7.2018 od 7:30 – 12:30 hod.

Všetci členovia sú srdečne vítaný aj s krovinorezmi.

Zodpovedná osoba Ľubomír Zelenický t.č. 0918 792 035.

 

Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby upozornenie.

Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že Správa povodia hornej Nitry Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe SVP. ale predovšetkým na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

V prípade zistenia porušenia zákona bude SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to , že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu , týka sa to hlavne vjazdu na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy z uvedeným parkovaním a nerešpektovaním danej problematiky , je toto posledná výstraha pred uzavretím uvedených priestorov , týka sa to najmä oblasti pri neresisku , kde máme v prenájme cestu , ktorú rozbíjate ťažkými vozidlami a jazdíte po chodníku a parkujete ako sa Vám chce , neviete si postaviť auto nad chodník aspoň meter , jazdíte po trávnatej ploche okolo vody, vozidlá ponechávate v starej lodenici , neviete si vyložiť veci a vozidlo dať preč, vykonávate biologické potreby a znečisťujete okolie. Ďalší postup záleží len od Vás rybárov.

Výbor MO SRZ Prievidza

 

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

   www.facebook.com

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !