Úvod

OZNAM !!!

                                          Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza

Vec:: Oznam o konaní VČS pre 1,4 a 7 ObO a mestskej konferencie SRZ Prievidza

Vážený členovia z ObO č. 1,4 a 7 ObO srdečne Vás pozývame na VČS na deň 31.mája 2020 /nedeľa/do kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi o 9:00 hod.

Program VČS

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu VČS
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Voľba pracovného predsedníctva
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Kontrola plnenia uznesení prijatých na VČS z roku 2019
 8. Správa o činnosti výboru 1,4,7.ObO za rok 2019
 9. Plán hlavných úloh SRZ na rok 2020
 10. Pre jednanie rajonizácie členov podľa bydliska
 11. Diskusia
 12. Voľba delegátov a náhradníkov na MK z ObO č. 1,4,7
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Po skončení VČS sa bude konať aj MK SRZ Prievidza

Vážený delegáti z ObO č. 1,2,3,4,5,6 a 7 ObO srdečne Vás pozývame na MK na deň 31.mája 2020 do kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi o 11:00 hod.

Program MK:

 1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva
 2. Voľby pracovných komisií ( mandátová, návrhová )
 3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ Prievidza za uplynulé obdobie
 4. Správa o hospodárení MsO za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko k ročnej uzávierke hospodárenia MsO za rok 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh plánu hlavných úloh MsO na rok 2020
 7. Správa Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK
 8. Odovzdanie vyznamenaní
 9. Diskusia
 10. Správa Návrhovej komisie – Návrh a schválenie uznesenia MK
 11. Záver

V Prievidzi dňa 19.5.2020                                                                  Predsedníctvo MsV SRZ Prievidza

 

—————————————————————————–

OZNAM- LÚKOVICA

Lúkovica,  (CHAP) 3-2101-1-4

 • Všeobecný zákaz lovu od 20.mája 2020 do odvolania z technických príčin

hospodár

———————————————————————————-

Výdaj povolení na rybolov:

S ohľadom na dnešnú situáciu so šírením sa COVID-19 (koronavírus) a z toho vyplývajúce opatrenia sa predsedníctvo MsO SRZ Prievidza dňa 6.4.2020 rozhodlo predĺžiť termín úhrady povolení na rybolov do 30.4.2020 a prevzatie týchto povolení do 7.5.2020.

Výdajné dni a otváracie hodiny kancelárií zostávajú bez zmien.

UPOZORŇUJEME !!! 

Vstup do priestorov kancelárií bude umožnený len s nasadeným rúškom alebo respirátorom. Vstupujte len po jednom a dodržujte odstup min. 2 metre.

Organizovanie brigádnickej činnosti:

Po konzultácii s Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva Prievidza sme sa rozhodli pokračovať v brigádnickej činnosti na jednotlivých revíroch v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza. Začiatok organizovania brigád je naplánovaný od 18.4.2020. Konkrétne termíny sú už zverejnené na internetovej stránke  !!! 

SRZ PrievidzaFB.

Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza

 

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447