Kaprové revíry SRZ PD, účinné od 1.1.2021

Na všetkých revíroch MSO SRZ Prievidza platí horná miera kapra rybničného 70 cm.

 Lov pod ľadom nie je povolený.

 Názov revíru, číslo revíru, rozloha a popis:

VN Nitrianske Rudno 3-5470-1-1  77,2  ha Vodná plocha nádrže  na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie z hrádze je zakázané.  V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO /Chránená rybárska oblasť / , vyznačená v teréne tabuľami a bójami. Do tohto priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať nástrahy a zdržiavať sa v neresisku. Zákaz lovu v čase letných prázdnin:  od 01.07. do 31.08. príslušného roku je zakázaný lov v priestore pláže v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno  / začiatok pláže /  po koniec plážových betónových schodov. Úsek je v teréne vyznačený informačnými tabuľami.

VN Nováky  3-5510-1-1  18 ha Vodná plocha nádrže pri meste Nováky.  Zákaz lovu , zanášania nástrah a kŕmenia z hrádze od vodohospodárskeho  podniku  a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené  informačnými tabuľami. Od informačnej  tabule /S 48°43,248´ V 018°31,949´ / pri  rybárskej chatke  smerom na cestu I/50  /S 48°43,283´ V 018°31,922´ /je CHRO ,  ktorá je vyznačená v teréne  tabuľami a bójkami. Do vyznačeného priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať  nástrahy a zdržiavať sa v danom priestore .

VN Kanianka   3-5170-1-1   8 ha  Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané.

VN Lazany  3-5300-1-1  5,6  ha Vodná plocha nádrže pri obci Lazany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah, kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Parkovanie motorových vozidiel je možný iba na príjazdovej ceste ku hrádzi na vytvorenom parkovisku, označenom v teréne tabuľami. Parkovať je dovolené len členom SRZ Prievidza a loviacim s zakúpeným hosťovacím povolením na príslušný deň.

VN Brezany  3-4950-1-1  3,1 ha Vodná plocha nádrže pri obci Brezany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané.

OR Nitra č.1  3-2660-1-1  1,9 ha Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra č. 1 pri plážovom kúpalisku v katastri mesta Bojnice.  V zadnej časti sa nachádza CHRO , ktorá je v teréne vyznačená tabuľami  / S 48°46,859´ V 018°36,433´ –  48°46,895´ V 018° 36,437´ /a bójkami . Do uvedeného priestoru je zakázané nahadzovať , zanášať nástrahy a kŕmiť. Loviť v danom priestore je prísne zakázané. V okolí  revíru je zákaz kladenia ohňa mimo  miest k tomuto účelu vybudovaných.

Banské prepadlisko Ťakov  3-2661-1-4   19 ha /Revír s režimom chyť a pusť/. Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/.

Lúkovica   3-2101-1-4  1,1 ha / Revír s režimom chyť a pusť/. Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane  štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku ( parc. č. 7107/1) pri meste Prievidza. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/. Zákaz parkovania pred bránou, priestor slúži iba na vyloženie a naloženie rybárskej výbavy.

Nitra č. 6a  3-2440-1-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch  od ústia do rieky Nitry  po pramene.  V obci Opatovce nad Nitrou od cestného mosta po splav pri MVE , vrátane splavu je Chránená rybárska oblasť – zimovisko rýb. V úseku je zákaz lovu rýb od 01.11. do 15.03. príslušného roku. V úseku od Oslianskeho potoka  po dolný splav MVE v Novákoch sú ryby kontaminované ortuťou a preto sa neodporúča uvedené ryby  konzumovať.

Nitra č. 6b     3-2442-1-4  / Revír s režimom chyť a pusť/.   Čiastkové povodie rieky Nitra  s režimom chyť a pusť od  železného mostíka pre peších v obci Prievidza  pri golfovom ihrisku, po ústie potoka Kanianka  do rieky Nitra.

Handlovka č. 1  3-0850-1-1 Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš, po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred bývalým Agrospolom) v meste Prievidza.

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447