Kaprové revíry SRZ PD

Lovná miera je : lieň sliznatý 30 cm , pstruh potočný 27 cm a lipeň tymianový 30 cm na všetkých lovných revíroch MsO SRZ Prievidza.

Názov revíru  číslo revíru  rozloha :

   VN Nitrianske Rudno 3-5470-1-1  96  ha Vodná plocha nádrže  na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami , to tohto priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať nástrahy a zdržiavať sa v neresisku. Zákaz lovu v čase letných prázdnin  od 01.07.  do 31.08. príslušného roku  v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno  / začiatok pláže / po /reštauráciu Žltá terasa/, úsek je v teréne vyznačený informačnými tabuľami. Lov rýb povolený od 15. mája príslušného roka.

     VN Nováky  3-5510-1-1  18 ha Vodná plocha nádrže pri meste Nováky.  Zákaz lovu , zanášania nástrah a kŕmenia z hrádze od vodohospodárskeho  podniku  a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené  informačnými tabuľami. Od informačnej  tabule /S 48°43,248´ V 018°31,949´ / pri  rybárskej chatke  smerom na cestu I/50  /S 48°43,283´ V 018°31,922´ /je CHRO ,  ktorá je vyznačená v teréne  tabuľami a bójkami do vyznačeného priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať  nástrahy a zdržiavať sa v danom priestore . Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

     VN Kanianka   3-5170-1-1      8 ha  Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

     VN Lazany  3-5300-1-1  5,6  ha Vodná plocha nádrže pri obci Lazany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah, kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

      VN Brezany  3-4950-1-1  3,1 ha Vodná plocha nádrže pri obci Brezany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

     OR Nitra č.1  3-2660-1-1  1,9 ha Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra č. 1 pri plážovom kúpalisku v katastri mesta Bojnice.  V zadnej časti sa nachádza CHRO , ktorá je v teréne vyznačená tabuľami  / S 48°46,859´ V 018°36,433´ –  48°46,895´ V 018° 36,437´ /a bójkami . Do uvedeného priestoru je zakázané nahadzovať , zanášať nástrahy a kŕmiť. Loviť v danom priestore je prísne zakázané. V okolí  revíru je zákaz kladenia ohňa mimo  miest k tomuto účelu vybudovaných. Parkovať možno len pozdĺžne  vedľa spevnenej prístupovej komunikácie. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

     OR Nitra č. 2       3-2661-1-1     4 ha Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Lov rýb povolený od 15. mája  príslušného roka.

     Ťakov  potok         3-2941-1-4      /Revír s režimom chyť a pusť/  Potok  Ťakov v bývalej obci Laskár  od ústia do odstavného ramena rieky Nitry č. 2  po pramene , vrátane banského prepadliska. Loviacim sa odporúča používať háčiky bez proti hrotu.

     Lúkovica   3-2101-1-4  1,1 ha / Revír s režimom chyť a pusť/. Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane  štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku ( parc. č. 7107/1) pri meste Prievidza. Loviacim sa odporúča používať háčiky bez proti hrotu a podložku pod ryby. Lov rýb povolený od 15. mája príslušného roka.

     Nitra č. 6a  3-2440-1-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi  pri golfom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch  od ústia do rieky Nitry  po pramene.  V obci Opatovce nad Nitrou od cestného mosta po splav pri MVE , vrátane splavu je Chránená rybárska oblasť – zimovisko rýb. V úseku je zákaz lovu rýb od 01.11. do 15.03. príslušného roku. V úseku od Oslianskeho potoka  po dolný splav MVE v Novákoch sú ryby kontaminované ortuťou a preto sa neodporúča uvedené ryby  konzumovať.

    Nitra č. 6b     3-2442-1-4  / Revír s režimom chyť a pusť/.   Čiastkové povodie rieky Nitra  s režimom chyť a pusť od  železného mostíka pre peších v obci Prievidza  pri golfovom ihrisku  po ústie potoka Kanianka  do rieky Nitra. Loviacim sa odporúča používať háčiky bez proti hrotu.

    Handlovka č. 1  3-0850-1-1 Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš, po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred bývalým Agrospolom) v meste Prievidza.