Zarezervuj si chatku na Lukovici

Prevádzkový poriadok areálu lovného revíru č. 3-2101-1-4 Lukovica CHAP.

1/ Svoje objednávky zasielajte na email panismichal@gmail.com alebo SMS na číslo 0905 710 587, do objednávky napíšte svoje meno, priezvisko, číslo ObO, termín nástupu a odchodu. Keď nebudete môcť nastúpiť na termín objednávky, je treba túto skutočnosť čo najskôr oznámiť na hore uvedené kontakty!!!

2/ Za pobyt na chatke sa platí 10 €/noc za chatku, a to prevodom na účet v SLSP :

SK7109000000000066504447

VS – Vám bude pridelený.

Splatnosť prevodu je najneskôr 7 dní pred nástupom, po overení platby bude vaša rezervácia potvrdená.

Schválené na  MsV uznesením zo dňa 13.12.2018.

Zmenené MsV SRZ Prievidza 12.5.2022.

 

3/ Užívateľ chatky a prístrešku je zodpovedný za bezpečnosť spolu prítomných osôb a za zverenú chatku a prístrešok. V prípade poškodenia chatky, zariadenia alebo jej vybavenia, je povinný uvedenú okolnosť  ihneď oznámiť hospodárovi MsO SRZ alebo správcovi daného areálu, vzniknutú škodu odstrániť resp.  ihneď uhradiť.

4/ Kľúč od chatky odovzdá užívateľovi  poverená osoba – Ing. Michal Pánis t.č. 0905 710 587 na proti podpis, vrátenie kľúča v opačnom poradí.

Príchod na chatku je po 10:00 hod.!!!

Odchod z chatky je do 10:00 hod.!!!

5/ V prípade nezáujmu členov SRZ, možno chatku užívať aj opakovane niekoľko víkendov, alebo dní  po sebe. Uprednostnený bude ten, kto užíval chatku najmenej.

6/ Inventár, zariadenie chatky a prístrešku je užívateľ „povinný“ udržiavať v čistote, poriadku, bez poškodenia.

7/ Miestnosť s kamerovým systémom je uzamknutá,  vstup do nej má povolený  hospodár MsO a správca daného areálu, resp. iná osoba pod ich dohľadom.

8/ Vyprodukovaný odpad je užívateľ „ povinný“ po skončení pobytu, resp. lovu rýb odniesť z areálu preč!

9/ V prípade zistenia porušenia prevádzkového poriadku daného areálu bude osoba/y/, ktorá/é/ sa porušenia dopustila/i/ bezodkladne z areálu „vykázaná.“

10/ Kontrolu nad dodržiavaním uvedeného prevádzkového poriadku pri užívaní chatky a prístreškov sú oprávnení vykonávať: hospodár MsO SRZ Prievidza, členovia rybárskej stráže MsO SRZ Prievidza, tajomník MsO SRZ Prievidza p. Lucia Ivenzová, predseda MsO SRZ Prievidza p. Marek Murár.

      Uvedené osoby sú oprávnené porušovateľa poriadku z areálu vykázať!

 

Predseda MsO SRZ Prievidza

Mgr. Marek Murár

Č.ú. SK7109000000000066504447