Zarezervuj si chatku na Lukovici

Prevádzkový poriadok areálu lovného revíru č. 3-2101-1-4 Lukovica CHAP.

1/ Svoje objednávky zasielajte na email jurajdolnik1972@gmail.com alebo SMS na číslo     +421905703006, do objednávky napíšte svoje meno, priezvisko, číslo ObO, termín nástupu a odchodu.Keď nebudete môcť nastúpiť na termín objednávky, je treba túto skutočnosť čo najskôr oznámiť na hore uvedené kontakty!!!

2/ Člen MsO SRZ Prievidza má pobyt na chatke bezplatný, člen inej SRZ  platí 5 €/deň/.

3/ Užívateľ chatky a prístrešku je zodpovedný za bezpečnosť spolu prítomných osôb a za zverenú chatku a prístrešok. V prípade poškodenia chatky, zariadenia alebo jej vybavenia, je povinný uvedenú okolnosť  ihneď oznámiť hospodárovi MsO SRZ alebo správcovi daného areálu, vzniknutú škodu odstrániť resp.  ihneď uhradiť.

4/ Kľúč od chatky odovzdá užívateľovi hospodár na proti podpis, vrátenie kľúča v opačnom poradí.

5/ V prípade nezáujmu členov SRZ, možno chatku užívať aj opakovane niekoľko víkendov, alebo dní  po sebe. Uprednostnený bude ten, kto užíval chatku najmenej.

6/ Inventár, zariadenie chatky a prístrešku je užívateľ „povinný“ udržiavať v čistote, poriadku, bez poškodenia.

7/ Miestnosť s kamerovým systémom je uzamknutá,  vstup do nej má povolený  hospodár MsO a správca daného areálu, resp. iná osoba pod ich dohľadom.

8/ Vyprodukovaný odpad je užívateľ „ povinný“ po skončení pobytu, resp. lovu rýb odniesť z areálu preč!

9/ V prípade zistenia porušenia prevádzkového poriadku daného areálu bude osoba/y/, ktorá/é/ sa porušenia dopustila/i/ bezodkladne z areálu „vykázaná.“

10/ Kontrolu nad dodržiavaním uvedeného prevádzkového poriadku pri užívaní chatky a prístreškov sú oprávnení vykonávať: hospodár MsO SRZ Prievidza p. Čavojčin, správca areálu p. Mádr st.,  členovia rybárskej stráže MsO SRZ Prievidza, tajomník MsO SRZ Prievidza p. Mokrý, predseda MsO SRZ Prievidza p. Tibor Bezuška.

      Uvedené osoby sú oprávnené porušovateľa poriadku z areálu vykázať!

 

Predseda MsO SRZ Prievidza

Tibor Bezuška