Všetky príspevky Administrator

POĎAKOVANIE OBCI KANIANKA

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať obci Kanianka, za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 266 € a to v roku 2019. Peniaze boli použité za prenájom kancelárie pre 7. ObO Kanianka.

14.10.2019,

Výbor MsO SRZ

Mimoriadna brigáda na OR Nitry č.2

Konaná dňa 6.10.2019 /nedeľa/ od 8:00 hod. Brigáda pre všetkých členov SRZ Prievidza. Náradie : Motorové kosy, motorové píly, sekery, mačety a OOPP, a vysoké čižmy.

Zodpovedná osoba : Marek Šrajer – 0949 854 130

Zraz brigádnikov v Laskári pri predajni rajčín.

J. Dolník  – hospodár SRZ Prievidza.

Výlov rýb na Lukovici

Dňa 26.10.2019 od 7:00 hod. sa koná hospodárský výlov rýb na revíri Lukovica. Podmienkou účasti na výlove je telefonické prihlásenie, mať na výlove „broďáky“ alebo vysoké čižmy!!!

Kontakt: J. Dolník 0905 703 006, hlavný hospodár.

Poďakovanie mestu Nováky

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky, za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1250 € a to v prvom polroku 2019. Peniaze boli použité na zarybnenie.

19.9.2019,                                                     Výbor MsO SRZ Prievidza

Zasadnutie Mimoriadnej Členskej schôdze a mimoriadnej konferencie

Slovenský rybársky zväz Prievidza , Bottova 5, Prievidza 971 01

Vážený rybári, MsO SRZ Prievidza zvoláva na 13.10.219 Mimoriadnu členskú schôdzu všetkých obvodných organizácii SRZ Prievidza a Mestskú konferenciu SRZ Prievidza do kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi o 9:00 hod.

Hlavným bodom rokovania bude „Voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ“.

Rada SRZ uznesením 132/2019 v súlade s § 20 ods. 3 Stanov SRZ stanovila počet dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Mimoriadny Snem za každú organizačnú zložku.

MČS:

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MČS
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Voľba delegátov na MK
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Po ukončení MČS zostanú v sále iba delegáti na MK a rokovanie bude pokračovať ihneď.

MK

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MK
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Voľba delegátov a náhradníka na XIII Mimoriadny Snem SRZ
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

17.9.2019                                                Výbor MsO SRZ Prievidza

Upozornenie, Obmedzenie lovu na VN Nováky

MsV SRZ Prievidza, UPOZORŇUJE svojich rybárov že z dôvodu konania rybárskych pretekov na VN Nováky v dňoch 6.9.2019 od 5:00 hod – 8.9.2019 do 15:00 hod,  v časti od „rybárskej chatky pri motoreste až po rotundu “ bude breh jazera aj s chodníkom uzatvorený. 

Za porozumenie Ďakujeme.

Rozšírenie platnosti kaprového detského miestneho povolenia počas letných prázdnin – vyjadrenie

Vážení kolegovia vedúci krúžkov, štatutári OZ SRZ,

     v súvislosti s novou legislatívou a zatiaľ nezrušenou smernicou „O platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ z roku 2018 posielam vyjadrenie organizačno-právneho referenta:

„V predchádzajúcom období neplatilo rozšírenie na všetky revíry, ale rozlišovalo sa, či ide o revíry SRZ alebo miestne vody, pričom organizácie si určili, či chcú rozšírenie alebo nie, viď citácia zo smernice:

 

(Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu zväzového kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.) (Rozsah platnosti detských miestnych alebo zväzových povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august môže bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry pridelené do obhospodarovania ZO SRZ v rozsahu miestneho kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza, len ak je to výslovne uvedené v „Rybárskom poriadku“ príslušnej ZO SRZ.)

 

Pre tento rok/2019/ rozšírenie platností detských povolení na rybolov nie je možné, nakoľko je to v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

 

Užívateľ je povinný určiť rozsah povolenia na rybolov a nie je možné jeho rozšírenie vnútorným predpisom SRZ. Ak je to totiž pri miestnom povolení pečiatka danej organizácie, môže povolenie platiť len na tieto miestne vody tejto organizácie a nemožno si len tak na základe nejakého oznamu povedať, že môže dieťa loviť aj inde.

I napriek tomu, že vo vnútri SRZ môže byť pochopenie, v prípade kontroly napr. políciou by išlo lov bez príslušného povolenia na rybolov a podozrenie z pytliactva.

 

S pozdravom Mgr. Barbora Roobová

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina“

 

Ročné zväzové kaprové povolenie na rybolov pre deti od 6 do 14 rokov v hodnote 10€  je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek OZ SRZ alebo priamo na zväze v Žiline.

Rovnako sa dajú zakúpiť miestne hosťovacie povolenia denné (2€) a týždenné (5€).

Na revíry Rady existuje iba denné hosťovacie povolenie (4€).

Pre deti do 6 rokov existuje iba bezplatné miestne povolenie.

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

Sekretariát Slovenský rybársky zväz Rada Žilina

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina

Tel.č. +421 903 621 709

jasso@srzrada.sk

www.srzrada.sk