Všetky príspevky Administrator

Rybolovné preteky „BRČO cup“ na VN Nováky – ZRUŠENÉ

Upozornenie!!! – ZRUŠENÉ

MsO SRZ Prievidza upozorňuje na konanie rybolovných pretekov na VN Nováky v dňoch 26. – 28. júna 2020.

Pretekárska dráha bude v priestore „za lodenicou“ v dĺžke cca 80 metrov a bude v priestore vyznačená.

Žiadame neregistrovaných rybárov na tento pretek, aby v tomto priestore a čase nelovili.

Výbor MsO SRZ Prievidza

Školenie z rybárskeho minima

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz, Bottova 5, 971 01  Prievidza

P O Z V Á N K A

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz v Prievidzi Vás pozýva na školenie z rybárskeho minima, ktoré sa uskutočnia dňa:

13. júna 2020 od 09:00 hodine

V kultúrnom dome v Diviackej Novej Vsi,

Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves

Bližšie info: Bc. Marek Murár – 0918 813 435

Mimoriadna brigáda na OR Nitra č.2

OZNAM:

Mimoriadna brigáda na OR Nitry č.2 pre všetkých členov SRZ Prievidza 24. mája 2020 od 8:00 do 13:00 hod.- zraz pri predajni rajčín.

Čo treba:  vysoké čižmy, krompáč, vyžínač ,motyku a na tvári rúšku.

Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č.  0949 854 130

12.5.2020 – hospodár

Preteky – zrušenie.

Vážení členovia MsO SRZ Prievidza

Na základe všeobecne známych faktov ohľadne opatrení prijatých a súvisiacich s bojom proti šíreniu vírusu COVID – 19 Vám týmto oznamujeme,  zrušenie rybárskych pretekov :
RYBOLOVNÉ PRETEKY PRE DOSPELÝCH –
na VN Nitrianske Rudno – 9.5.20220
RYBOLOVNÉ PRETEKY PRE DETI –
na VN Nováky – 2.5.2020
na OR Nitry č.1 – 9.5.2020
na VN Kanianka – 16.5.2020
RYBOLOVNÉ PRETEKY FUNKCIONÁROV
NA Lukovici – 23.5.2020
RYBOLOVNÉ PRETEKY ŽIEN
NA VN Kanianka 17.5.2020
Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza

SRZ RADA – OZNAM

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení kolegovia, členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári.

 Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 a s blížiacim sa začiatkom rybárskej pstruhovej sezóny si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu činnosti rybárskej stráže a hospodárov.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období pred začiatkom  pstruhovej sezóne Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich pstruhových revíroch .

PETROV ZDAR !

Duháky 2020

Z  overenej zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ dňa 7.3.2020:

Okrem iných prijatých uznesení bolo prijaté aj uznesenie č.41/2020: „ Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl.X, ods.2,3 a 4, čl.XIV, ods.1 a 2 ustanovení „Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ účinnej od 1.januára 2020 na všetkých vodách.“

 

Vzhľadom k tomu, že toto uznesenie výrazne zasahuje do doteraz novelizovaných interných predpisov OZ (napr. miestny rybársky poriadok….), žiadam Vás, aby ste informovali Vašu členskú základňu počas výročných ČS, cez web sídla…a pod., ale aj členov RS) o skutočnosti, čo toto uznesenie znamená :

Na povolenie na rybolov pre vody kaprové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks druhov rýb

uvedených v §14, ods.2.  Do uvedeného počtu sa však nepočítajú úlovky pstruha dúhového.

Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie prekročiť počet 4 ks rýb a celkovú hmotnosť 5kg.

Na povolenie na rybolov pre vody pstruhové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks pstruha potočného , prípadne v kombinácii s lipňom tymianovým . Ulovené pstruhy dúhové sa do tohto počtu nezapočítavajú. Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie aj s úlovkom pstruha dúhového  prekročiť počet 4 ks rýb(napr. 2ks p.p.+2ks p.d. )

Na povolenie na rybolov pre vody lipňové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks lipňa tymianového ( prípadne v kombinácii so pstruhom potočným). Ulovené pstruhy dúhové sa do tohto počtu nezapočítavajú. Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie aj s úlovkom pstruha dúhového prekročiť počet 4 ks rýb ( napr. 1ks lipeň+ 1ks p.p.+ 2ks p.d.)

                                       S pozdravom hospodár