Všetky príspevky Administrator

Zmeny v zákone a vyhláške

Zákazy

Lov rýb z rybárskeho člna, (bez ohľadu na jeho dĺžku, teda aj z bellyboatu) a rovnako aj použitie zaváža čích lodiek je zakázané v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha. Zároveň je zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára do 31. mája.

 

Revíry s režimom chyť a pusť– zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Na revíri CHAP sa naďalej zakazuje privlastniť si ulovenú rybu, avšak s výnimkou inváznych nepôvodných druhov rýb. Poslednou novinkou týkajúcou sa revírov chyť a pusť je zákaz loviť ryby háčikmi s proti hrotom. Tento zákaz sa vzťahuje ale iba na pstruhové a lipňové vody.

 

PSTRUHOVÉ VODY

Pribudol nový zakázaný spôsob lovu- lov s použitím živej rybky, mŕtvej rybky alebo jej časti. Zároveň je zakázané akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb a tiež je zakázané používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou – a to okrem pstruhových vodných nádrží a ostatných vodných plôch v pstruhovom režime. Zároveň sa zakazuje používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syry červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier.

 

LIPŇOVÉ VODY

Veľkosť mušky je od 1.1.2019 obmedzená na maximálne 10 centimetrov. Muškári loviaci hlavátku budú môcť používať iba mušku väčšiu ako 15 centimetrov. Na lipňových vodách bude lov povolený len na jednu udicu a to len spôsobom muškárením alebo plávanou. Nový zákon o rybárstve zakázal ako nástrahu použitie živej, mŕtvej rybky alebo jej časti.

 

KAPROVÉ VODY

Pre rybolov na kaprových vodách sa zaviedol pri love na plávanú a položenú maximálny počet dvoch háčikov na jednej udici. Pri prevláči je obmedzenie loviť na umelú nástrahu s maximálnym počtom troch háčikov. Háčik má stanovený najvyšší počet hrotov – tri. Viac hrotové háčiky ako troj háčiky sú zakázané. Lov prívlačou a zároveň aj lov muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky bude možný počnúc 1. júnom (vrátane) a končiac 14. marcom – pre porovnanie podľa starého zákona o rybárstve sa lov prívlačou povoľuje a teda začína od 16. júna (vrátane) a končí 31. januára.

 

Na kaprových vodách sa ďalej zakazuje loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 centimetrov. Zároveň ale treba dbať na lovnú mieru jednotlivých druhov ustanovenú vo vyhláške. Taktiež je zakázané loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti.

 

lov hlavátky

Držitelia hlavátkových povolení ju budú môcť loviť a privlastniť si ju v čase od 1. novembra do 31. decembra na lipňových ale aj pstruhových vodách s výskytom hlavátky. Zároveň bude zakázané loviť hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 centimetrov. Rovnako bude zakázané používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

 

Čas individuálnej ochrany

Druh ryby Čas individuálnej ochrany podľa Vyhlášky účinnej do 31.12.2018 Čas individuálnej ochrany podľa Vyhlášky účinnej od 01.01.2019
pstruh dúhový 1.1.-15.4. bez času individuálnej ochrany
sivoň potočný 1.1.-15.4. bez času individuálnej ochrany
ploska pásava celoročne hájený druh 1.1.-31.5.
šťuka severná 1.1.-15.6. 1.1.-31.5.
sumec veľký 15.3.-15.6. 1.1.-15.6.
zubáč veľkoústy 15.3.-15.6. 1.1.-15.6.
zubáč volžský 15.3.-15.6. 1.1.-15.6.
kapor rybničný od 15. marca do 31. mája – čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov, a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky od 15. marca do 31. mája – čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona,
jalec hlavatý bez času individuálnej ochrany 15.3.-31.5.
úhor európsky 1.9.-30.11. bez času individuálnej ochrany
čerebľa pestrá bez času individuálnej ochrany celoročne hájený druh
hlaváč bielo plutvy, pásoplutvý 15.3.-31.5. celoročne hájený druh

Denný čas lovu rýb:

Kaprové revíry:

január, február, marec, apríl, november, december: 6:00-21:00

máj: 4:00-24:00

jún, júl, august, september, október: 00:00 – 24:00

 

Pstruhové revíry:

apríl, september: 06:00 -20:00

máj, august: 5:00-21:00

jún, júl: 4:00-22:00

november, december: 7:00-19:00 (platí len pre držiteľa hlavátkového povolenia)

 

Lovná miera rýb

Povinnosť dodržať najmenšiu lovnú mieru rýb aj u rýb, ktoré sú použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách. Vyhláška dáva možnosť na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb v jednotlivých revíroch.

Druh ryby Lovná miera podľa Vyhlášky účinnej do 31.12.2018 Lovná miera podľa Vyhlášky účinnej od 01.01.2019
hlavátka podunajská 70cm 80cm
jalec hlavatý 20cm 25cm
jalec tmavý 20cm 30cm
lieň sliznatý 25cm 30cm
lipeň tymianový 27cm 33cm
nosáľ sťahovavý 20cm 30cm
pleskáč siny 20cm 25cm
pleskáč tuponosý 20cm 25cm
pleskáč zelenkavý neustanovená lovná miera 15cm
pstruh dúhový 25cm 27cm
pstruh jazerný 45cm 50cm
pstruh potočný 25cm 27cm
sivoň potočný 25cm 27cm
úhor európsky 45cm 50cm
ploska pásavá celoročne hájený druh neustanovená lovná miera

 

Množstvo úlovkov a ich evidencia

Loviaci (dospelý) si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

 1. a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
 2. b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb.

Znížila sa tak nielen najvyššia denná hmotnosť privlastnených rýb zo 7 kg na 5 kg, ale rozšíril sa aj zoznam ,,ušľachtilých rýb“ – teda rýb, ktorých si môžeme denne privlastniť len určitý počet. Znížili sa pôvodné 2 kusy sumca na 1 kus denne; a rovnako v prípade pstruha potočného, jazerného a lipňa tymianového z pôvodných 4 kusov sa znížil ich počet na 2 privlastnené kusy denne. Vyhláška dáva lovcovi možnosť doplniť do počtu 4 ks privlastnených rýb úlovkami pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého.

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb v rámci povolenia sa denný lov rýb skončí. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

Podľa § 14 odsek 8 loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 – tzv. ,,ušľachtilú rybu“ zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu.

Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu. Privlastnené druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.

Povinná výbava

Loviaci pri love musí mať pri sebe: meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku.

 

Spôsoby lovu rýb – § 18 vyhlášky

Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.

 

Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku.

 

Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.

 

Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.

 

Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31. marca.

 

Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu?

Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) ustanovila, že k úlovkom rýb uvedeným v prvej časti § 14 ods. 2 písm. a) je možné privlastniť si taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre menovanú skupinu 4 druhov rýb „prísnejšiu“ kvótu vyjadrenú v počte jedného, resp. dvoch úlovkov na deň. Stanovená kvóta uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb s hmotnostným ukazovateľom.
Ak by sme ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá výlučne na gramatickej interpretácií, teda že vyššie uvedené štyri druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo – t. j. iba vtedy, ak si loviaci predtým privlastní aspoň minimálnu kvótu pre konkrétny druh ryby stanovenú vo vete pred bodkočiarkou – strácala by právna úprava akúkoľvek logiku, spôsobujúc neopodstatnenú reguláciu. Správny výklad § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť stanovený hmotnostný limit 5 kg (osobitné pravidlá pre aplikovanie hmotnostného limitu na úlovky ustanovuje § 14 ods. 5 a 6 vyhlášky). Ak si loviaci v daný deň privlastní povolený počet úlovkov z kategórie rýb uvedených pred bodkočiarkou, povolené množstvo (počet a hmotnosť) privlastnených rýb uvedených za bodkočiarkou sa o takýto úlovok poníži.

2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad kapor + šťuka, kapor + zubáč… atď?

Kombinácia druhov rýb, ktoré sa v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky uvádzajú v časti vety pred bodkočiarkou, možná je, aj keď sa tak z použitej slovnej formulácie explicitne nejaví. Kombinovať privlastnenie jednotlivých druhov z uvedenej skupiny rýb sa však musí riadiť princípom maximálneho početného úlovku pre jedného loviaceho na jeden deň tak, ako je stanovený v prvej a druhej časti vety § 14 ods. 2 písm. a). Ak si teda loviaci privlastní napr. jeden kus jesetera sibírskeho alebo iný druh ryby, pre ktorý sa určuje početný limit najviac na jeden kus na deň, v daný deň môže svoj úlovok rozšíriť o maximálne tri kusy (výhradne) z kategórie rýb uvedených za bodkočiarkou, nie však v takom množstve, ktoré presahuje hmotnostný limit 5 kg. Ak si loviaci v daný deň privlastní napr. jeden kus úhora európskeho, má možnosť privlastniť si ešte jeden kus úlovku z kategórie druhov, u ktorých sa pre jeden deň stanovuje početný limit najviac dva kusy (teda napr. kapor rybničný alebo šťuka severná), resp. tieto úlovky ešte doplniť aj o niektoré druhy uvedené v časti vety za bodkočiarkou pri dodržaní ustanovených početných a hmotnostných limitov. Treba dodať, že takýto výklad zohľadňuje záujem štátu na zachovaní zostatku regulovaných druhov rýb pre daný rybársky revír, pričom však nevytvára neopodstatnené faktické prekážky pre výkon rybárskej činnosti.

3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb končí lov?
Kvóty stanovené v § 14 ods. 2 písm. a) sa v zmysle úvodnej vety ustanovenia určujú na jeden deň lovu, bez ohľadu na počet rybárskych revírov, v ktorých loviaci v daný deň uskutočňuje lov rýb. Ak si teda loviaci privlastní v daný deň – ako spomínate – dva kusy kapra rybničného (môže ísť aj o iný druh ryby, pre ktorý sa v § 14 ods. 2 písm. a) vo vete pred bodkočiarkou určuje početná kvóta, a to v povolenom množstve úlovkov), v love môže pokračovať a privlastniť si ďalšie ryby z kategórie druhov uvedených za bodkočiarkou daného ustanovenia, pri dodržaní celkového početného a hmotnostného limitu pre daný deň.
Pre úplnosť uvádzame, že hmotnostná kvóta 5 kg stanovená pre úlovky podľa § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky na jeden deň lovu sa uplatňuje pre všetky „ostatné“ druhy rýb, teda také druhy rýb, pre ktoré vyhláška neustanovuje prísnejšiu právnu úpravu v § 14 ods. 2 písm. a).

V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame aj niekoľko príkladných kombinácií jednotlivých druhov rýb v maximálnom počte 4 ks, ktoré si loviaci v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom môže počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, ponechať a po privlastnení ktorých sa denný lov končí, t. j. loviaci po privlastnení si povoleného počtu rýb nemôže v love pokračovať ani spôsobom „chyť a pusť“:
– 1 ks jesetera malého a 3 ks pstruha dúhového
– 1 ks jesetera sibírskeho, 1 ks pstruha dúhového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej
– 1 ks nosáľa sťahovavého, 2 ks podustvy severnej a 1 ks sumca veľkého
– 1 ks kapra rybničného, 1 ks zubáča veľkoústeho a 2 ks pstruha dúhového
– 2 ks šťuky severnej a 2 ks nosáľa sťahovavého
– 2 ks pstruha potočného a 2 ks pstruha dúhového
– 1 ks pstruha potočného, 1 ks lipňa tymiánového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej

Zakázané kombinácie privlastnenia si jednotlivých druhov rýb (príklady):
– 1 ks jesetera malého, 1 ks úhora európskeho a 2 ks pstruha potočného
– 1 ks kapra rybničného, 1 ks šťuky severnej, 1 ks zubáča veľkoústeho a 1 ks nosáľa sťahovavého
– 2 ks kapra rybničného a 1ks jesetera sibírskeho
– 1 ks sumca veľkého a 1 ks kapra rybničného
– 2 ks mreny severnej, 1 ks úhora európskeho
– 2 ks pstruha potočného a 2 ks lipňa tymiánového
– 1 ks pstruha potočného, 1ks lipňa tymiánového, 1ks pstruha jazerného a 1 ks pstruha dúhového

Denný lov musí loviaci ukončiť aj prípade, že si neprivlastnil maximálny počet 4 kusov rýb alebo jeho úlovok nepresiahol 5 kg, ale prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou dosiahol maximálny počet stanovených druhov rýb určený užívateľom, ktoré si je možné privlastniť na jedno povolenie (§ 14 ods. 7). Maximálny počet 4 kusov rýb si nie je možné privlastniť, ak prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou úlovok presiahne 5 kg a v takom prípade privlastnením si takejto ryby denný lov končí, pričom nezáleží na tom, v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb privlastňované. V prípade, že prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus (§ 14 ods. 6); ak druhou, treťou alebo až štvrtou privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich privlastnených rýb privlastniť aj tento kus ryby (§ 14 ods. 5).

Smernica SRZ Prievidza pre rok 2019

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Prievidzi

 

Výbor Mestskej organizácie SRZ v Prievidzi na zabezpečenie platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov, ako i použitie finančných prostriedkov organizácie, po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 4.10.2018 vydáva s platnosťou od 1.1.2019 túto záväznú

S M E R N I C U   P R E R O K 2019

Úradné hodiny – upozornenie!

Pre obvodné organizácie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platia nasledovné úradné hodiny :

 1. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova č.5 v Prievidzi. Vydáva pán Ján Radosa č.t. 0908 245 832
 2. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome ul. Bottova č.5 Prievidza. Vydáva pán Jozef Duchoň č.t. 0907 650 307
 3. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v Klube mládeže v Poluvsií . Vydáva pán Jaroslav Heppner č.t. 0949 183 750
 4. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý piatok v čase od 14:30 do 16:30 hodiny v kancelárii obv. organizácie na ul. SNP 118 v Novákoch. Vydáva pán Juraj Dolník č.t. 0905 703 006
 5. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v kancelárii obv. organizácie v budove obec. Úradu v Div. Novej Vsi. Vydáva pán Slavomír Uhlár č.t. 0907 046 616
 6. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, Prievidza. Vydáva pán Ervín Geier č.t. 0949 063 248
 7. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 9:00 do 11:00 hodiny v kancelárii obvodnej organizácie na ul. Školská v Kanianke. Vydáva pán Marek Murár č.t. 0918 813 435

Termíny konania členských schôdzí obv. organizácií a mestskej konferencie

 1. Obvodná organizácia dňa 17.2.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi
 2. Obvodná organizácia dňa 10.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.
 3. Obvodná organizácia dňa 3.2.2019 o 9.00 hodine v DK v Polusií
 4. Obvodná organizácia dňa 2.3.2019 o 9.00 hodine KC Nováky ul. Štefánika 9
 5. Obvodná organizácia dňa 23.2.2019 o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi
 6. Obvodná organizácia dňa 24.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi
 7. Obvodná organizácia dňa 24.2.2019 o 9.00 hodine v DK ul. SNP 584 Kanianka

 

Termín konania Mestskej konferencie : 6.4.2019 o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi

 

 

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch:

 

Každý člen MsO SRZ Prievidza je povinný odovzdať riadne vyplnený prehľad svojej obvodnej organizácii osobne / nie poštou/ do 15.1. bežného roka. Nevyplnený alebo nesprávne vyplnený prehľad sa bude považovať za neodovzdaný. Neskoré odovzdanie prehľadu bude sankcionované v zmysle zákona nevydaním povolenia na nasledujúci kalendárny rok.

 

Spôsob platenia za povolenia, členské príspevky a ostatné platby:

 

Členský príspevok člena musí byť uhradený do 31.3 kalendárneho roka. V prípade nezaplatenia členského príspevku do uvedeného termínu členstvo v SRZ zaniká. Každý člen je povinný predložiť potvrdenie o platbe a to buď ústrižkom z bankovej zloženky v SLSP , internetbankingom alebo platobným bankomatom o platbe na účet MsO v SLSP. V prípade využitia posledných dvoch možností úhrady je potrebné predložiť aj vydanú vypísanú zloženku /šek/, ktorú člen dostal od obvodnej organizácie na úhradu poplatkov.

Každý člen je povinný si prevziať povolenie na rybolov a členský preukaz s nalepenou čl. známkou najneskôr do 30.4.2019. Člen, ktorý zistí, že si z objektívnych dôvodov nebude môcť povolenie v stanovenom termíne prevziať / práca v zahraničí, choroba / musí toto nahlásiť obvodnej organizácii alebo výboru MsO aby mu boli povolenia a čl. známka odložené na neskoršie prevzatie. Po termíne 30.4.2019 bude výdaj zastavený a nevydané tlačivá a ceniny budú vrátené Rade SRZ v Žiline. V organizácii zostanú iba ceniny pre členov, ktorí nahlásili nemožnosť prevzatia si povolení alebo čl. preukazov. Finančné prostriedky zaplatené členom za povolenia, ktoré neboli bez ospravedlnenia vyzdvihnuté prepadnú bez náhrady v prospech organizácie.

 

Upozornenie pre výdajcov :

 

Výdajcovia povolení nesmú preberať od členov v žiadnom prípade finančnú hotovosť, všetky platby musia byť realizované hore uvedeným spôsobom. Každý výdajca je povinný do 31.5.2019 odovzdať skompletizovanú evidenciu členskej základne. Vydanie každej ceniny bude musieť byť doložené šekom alebo iným potvrdením o platbe. Povolenia pre rybársku stráž, schválené povolenia zadarmo budú vydávané povereným členom výboru MsO na rybárskom dome. Čestný členovia MsO si povolenie na rybolov vyzdvihnú osobne na rybárskom dome, musia si priniesť fotografiu 3×4 cm do nového preukazu čestného člena.

 

Prihlasovanie za nového člena SRZ od veku 15 rokov:

 

Záujemcovia o členstvo v SRZ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku si vyzdvihnú prihlášku u príslušnej obvodnej organizácie podľa bydliska. Zároveň im bude vydaný šek na sumu 31 € za školenie, skúšky, zákon a vyhlášku. Tento po uhradení spolu s vyplnenou prihláškou čo najskôr odovzdá obvodnej organizácii ktorá mu ho vydala. Táto ho neodkladne odovzdá skúšobnej komisii na zostavenie menných zoznamov nových záujemcov o členstvo. Prihlasovanie nových členov bude do 15.3.2019. Šeky o zaplatení a vyplnené prihlášky už musia byť odovzdané obvodnej organizácii. Variabilný symbol na šeku bude číslo obvodnej organizácie a rok prihlásenia, napr. 52019. Školenie a skúšky sa budú konať dňa 13.4.2019 v Kultúrnom dome Necpaly, začiatok je o 9,00 hodine. Toto je povinné pre všetkých uchádzačov o členstvo v SRZ. Po úspešnom vykonaní skúšok, ktoré sa budú robiť formou testu, uchádzač dostane na mieste poukážku na uhradenie zápisného, členského príspevku, rezervného fondu a príslušného povolenia na rybolov. Úhradu je potrebné urobiť čím skôr aby bolo možné uchádzačovi vydať doklady do 30.4.2019.

 

Prihlasovanie detí od 6 do 15 rokov za člena SRZ:

 

Rodičia dieťaťa v tomto veku, ktoré má záujem o členstvo, sú povinný dieťa prihlásiť u príslušnej obvodnej organizácie podľa bydliska, ktorá dieťa zaradí do niektorého krúžku mladých rybárov. Krúžky mladých rybárov budú vedené pri obvodných organizáciách. Krúžky mladých rybárov pre deti z Prievidze budú vedené v Centre voľného času. Deti, ktoré navštevovali krúžok neplatia za zápisné a skúšky, platia iba za povolenie na rybolov. Deti, ktoré krúžok nenavštevovali, zaplatia zápisné aj skúšky.

 

Prerušenie členstva:

 

V zmysle stanov SRZ má člen možnosť prerušiť svoje členstvo v SRZ a to najviac na dobu dvoch rokov. Prerušenie musí oznámiť obvodnej organizácii na predpísanom tlačiva najneskôr do 31.3 kalendárneho roku. Znovuobnovenie členstva je možné až po uplynutí najmenej jedného roka od začiatku prerušenia.

Po uplynutí doby prerušenia je člen povinný uhradiť členský príspevok najneskôr do 15 dní.

Vydávanie duplikátov:

 

Duplikát dokladov je členovi SRZ možné vydať iba na základe odcudzenia alebo vážneho poškodenia dokladov. V prípade poškodenia člen prinesie doklady výboru svojej organizácie, ktorá posúdi rozsah poškodenia. V prípade odcudzenia dokladov sa duplikát vydá na základe kópie zápisu policajného orgánu o odcudzení dokladov.

 

 

 

 

Poplatky :

 

Skúšky :

 

Mládež 15 – 18 rokov: 30 € + 1 € tlač

Dospelí po dovŕšení 18 rokov : 30 € + 1 € tlač

Deti 6 – 14 rokov organizované v KMR : 8 €

 

Členské príspevky:

 

 1. Deti do veku 14 rokov neplatia
 2. Mládež od 15 do 18 rokov , študenti do 25 rokov : 17 € / doniesť potvrdenie o návšteve školy /.
 3. Dospelí / muži aj ženy/ : 29 €
 4. Za obnovenie členstva po 31.3 podľa výšky zápisného : 5, 50, 100 €
 5. Od platenie členských príspevkov sú oslobodení čestní členovia

 

Ceny povolení:

 

Miestne povolenie kaprové :

 

Dospelí a mládež : 46 €

Deti do 15 rokov : 14 €

Držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí

 

Miestne povolenie pstruhové :

 

Dospelí a mládež : 40 €

 

Zväzové povolenia:

 

Kaprové povolenie dospelí a mládež: 40 €

Kaprové povolenie deti : 10 €

Lipňové povolenie : 40 €

 

Hosťovacie povolenia :

 

Kaprové denné pre členov SRZ : 15 €

Kaprové denné deti členovia SRZ : 2 €

Kaprové denné nečlen SRZ : 20 €

Nečlen SRZ pri preberaní hosťovacieho povolenia je povinný zakúpiť si zákon o rybárstve s vyhláškou a domáci rybolovný poriadok v cene 0,50 € za každý kus.

 

 

 

Brigádnická činnosť:

 

Každý člen SRZ vo veku 18 až 62 rokov je povinný odpracovať 10 brigádnických hodín. Pre držiteľov pstruhových povolení sa táto povinnosť zvyšuje o 5 brigádnických hodín, ktoré budú odpracované na pstruhových revíroch. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plných invalidov, ženy, mládež do 18 rokov, deti a členov, ktorí v priebehu daného roka dovŕšia vek 62 rokov.

Brigádnická povinnosť sa vykonáva v zmysle stanov SRZ a na základe prijatého plánu brigádnickej činnosti MsO.

 

Jednotlivé obvodné organizácie vypracujú pre svojich členov plán brigádnickej činnosti. Tieto budú zverejnené pre členov organizácie na stránke www.srzprievidza.sk

V prípade nesplnenia brigádnickej povinnosti je člen MsO SRZ Prievidza povinný za každú neodpracovanú hodinu uhradiť 5 €.

Vzhľadom k sprísneným postihom za nedodržiavanie bezpečnosti pri práci, je každý člen používať vlastné ručné náradie na brigádach organizovaných našou organizáciou. Každý člen je povinný si zabezpečiť a používať : pílku, sekerku a pákové nožnice na strihanie konárov. Uvedené náradie sa bude využívať najmä pri údržbe pobrežných partií našich revírov.

 

           Rybolovné preteky :

Rybolovné preteky sa budú organizovať formou chyť a pusť. Štartovné sa od pretekárov nebude vyberať.

Rybolovné preteky dospelých :

1.5.2019 na VN Nováky /muži aj ženy/                                           

18.5.2019 na VN Kanianka /len ženy/

25.5.2019 na VN Lukovica preteky funkcionárov MsO SRZ Prievidza

 

Rybolovné preteky pre deti:

1.5.2019 na VN Kanianka

4.5.2019 na OR č.1 o pohár primátorky mesta Prievidza

8.5.2019 na VN Nováky

 

 

Tibor Bezuška v.r.                                                                 Ľubomír Mokrý   v.r.

Predseda MsO SRZ Prievidza                                               Tajomník MsO SRZ Prievidza