Poďakovanie vedeniu mesta Prievidza

MO SRZ Prievidza chce touto formou vysloviť poďakovanie vedeniu mesta Prievidza za poskytnutú dotáciu. Táto bola našej organizácií poskytnutá v časovom období prvého polroka 2017 v sume 2000,-€. Dotácia bola použitá na zakúpenie rybej násady do našich revírov.

Výbor MO SRZ Prievidza.

Výsledky súťaže lru „Zlatý blyskáč“ 2017

Výsledky po absolvovaní troch kôl.

U10

 1. Novák Matej
 2. Novák Filip
 3. Šiňalová Paulínka
 4. Gregorová Michaela
 5. Findorová Hanka
 6. Findorová Šoňa
 7. Petrisková Kristína
 8. Muho Martin
 9. Zuberský Alex
 10. Kováčik Juraj
 11. Štanga Tobiaš
 12. Rusová Daniela
 13. Gonczi Michal
 14. Vážanová Ema
 15. Kubasák Jozef
 16. Varga Jakub
 17. Mokrý Samko
 18. Štálnik Jakub
 19. Vergik Michal
 20. Zajačka Marek
 21. Kerdik Michal
 22. Hubina Marek
 23. Murko Martin
 24. Vaško Samuel Štefan
 25. Jurisová Valentína
 26. Krebes Mário
 27. Líška Dávid
 28. Minariková Dorota
 29. Mráz Patrik
 30. Vavrek Jaroslav
 31. Žila Dominik
 32. Uhlárová Vanesa
 33. Habala Erik
 34. Bako Alex

 

U15

 1. Baniarová Ema
 2. Sidor Róbert
 3. Jokl Alexander
 4. Daniš Adrián
 5. Kováč Maroš
 6. Zaťko Juraj
 7. Richter Matej
 8. Kolárik Adrián
 9. Petriska Dominik
 10. Kalinay Juraj
 11. Richter Adam
 12. Štangová Nelly
 13. Matiaško Filip
 14. Škovránek Jakub
 15. Drdul Peter
 16. Findor Andrej
 17. Macho Matúš
 18. Mikula Juraj
 19. Štanga Michal
 20. Suvaček Jakub
 21. Minárik Jakub
 22. Radosa Tomáš
 23. Hagarová Radka
 24. Daniš Patrik
 25. Dudáš Igor
 26. Šimurka Tomáš
 27. Malina Daniel
 28. Belák Marek
 29. Bohuš Matúš
 30. Juris Šimon
 31. Lajtman Aďo
 32. Macho Miroslav
 33. Peniažko Matej
 34. Sochor Jakub
 35. Struhár Kevin
 36. Šrámka Martin
 37. Tóth Adam
 38. Vavrek Samuel
 39. Znášik Gabriel
 40. Zámocký Adam
 41. Richter Nikolas

 

U18

 1. Malina Róbert
 2. Hollá Laura
 3. Štálni Jozef
 4. Halač Filip
 5. Halač Juraj
 6. Balčirak Jozef
 7. Galač Viktor
 8. Kurcinik Nikolas
 9. Macho Filip

Oznam

V roku  2017 dôjde k čisteniu od  nánosu sedimentu na rieke Nitrica , pri odbernom mieste vody na rybársku farmu  v k. ú. obce Temeš , uvedené práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok  a na etapy ,s čo najmenším dopadom na ichtyofaunu postup prác bol konzultovaný s p. Mazáňom . Uvedené  dávame na vedomie širokej rybárskej verejnosti , aby nedochádzalo ku konfliktom.

Zdenko Čavojčin

hlavný hospodár SRZ Prievidza

Poďakovanie mestu Prievidza

MsO SRZ Prievidza vyjadruje poďakovanie mestu Prievidza za dotáciu z mesta Prievidza v sume 2000 €, ktorá bola poskytnutá našej organizácií na zarybnenie revírov MsO a na akciu „Vianočný kapor“ usporiadanú v spolupráci s mestom Prievidza.

Výbor MO SRZ Prievidza

Smernica pre rok 2017

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Prievidzi

 

Výbor Mestskej organizácie SRZ v Prievidzi na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry MsO SRZ a určenia ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 6.10. 2016  vydáva pre obvodné organizácie a členov SRZ s platnosťou od 1. januára 2017 túto záväznú

 

S M E R N I C U    P R E    R O K    2 0 1 7

 

Úradné dni a hodiny – upozornenie !!!

         Pre obvodné organizácie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7  od 1.1. 2017 platia nasledovné úradné hodiny:

 

 1. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Ján Radosa (č.t.: 0908245832) a Václav Mádr (č.t.: 0907276972)
 2. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Jozef Duchoň (č.t.:0907650307)
 3. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodine v Klube mládeže v Poluvsí. Výdaj zabezpečuje pán Jaroslav Hepner ( č.t.: 0949183750)
 4. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý piatok v čase od 14:30 do 16:30 hodiny na Rybárskom dome na ul. SNP 118, v Novákoch. Výdaj zabezpečuje pán Juraj Dolník (č.t.: 0905703006)
 5. Obvodná organizácia má úradné dni každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v sídle budovy Obecného úradu v Diviackej Novej Vsi. Výdaj zabezpečuje pán Slavomír Uhlár (č.t.: 0907046616)
 6. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hodiny  v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Ervín Geier ( č.t.: 0949063248) a Ľubomír Zelenický ( č.t.: 0918792035
 7. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý utorok a piatok v čase od 17:00 do 19:00 hodiny v kancelárii obvodnej organizácie ktorá sa nachádza v budove činžiaku na ul. Školskej v Kanianke. Výdaj zabezpečuje pán Vladimír Cachovan ( č.t.: 0918885624)

Každý štvrtok v roku, budú v čase od 16:00 do 18:00 hod. úradné hodiny pre verejnosť na Rybárskom dome na ul. Bottovej 5, v Prievidzi. Zabezpečuje tajomník MsO SRZ Prievidza pán Ľubomír Mokrý                                ( č.t.: 0905710588) a predseda MsO SRZ Prievidza pán Slavomír Uhlár ( č.t.: 0918 862 100)

 

Termíny členských schôdzí obvodných organizácií a mestskej konferencie

 

 1. Obvodná dňa 11.3.2017 o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku, ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.
 2. Obvodná dňa 25.2.2017 o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku, ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.
 3. Obvodná dňa 11.2.2017 o 09:00 hodine v DK v obci Poluvsie.
 4. Obvodná dňa 18.3.2017 o 09:00 hodine v KC Nováky, ul. Štefánika 9.
 5. Obvodná dňa 18.2.2017 o 09:00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi č. 1.
 6. Obvodná dňa 4.3.2017 o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku, ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.
 7. Obvodná dňa 25.3.2017 o 09:00 hodine v Dome kultúry, ul. SNP 584/3 v Kanianke.

 

Mestská konferencia sa bude konať dňa 8.4.2017 o 09:00 hodine v Kultúrnom dome Necpaly

 

Neúčasť na výročnej členskej schôdzi

MsO SRZ Prievidza na Mestskej konferencii konanej dňa 14.4.2012 prijalo uznesenie v znení.  Kto sa v roku 2017 bez náležitého písomného ospravedlnenia (potvrdenie práceneschopnosti, pracovná činnosť u zamestnávateľa, pohotovostná služba, dlhodobá neprítomnosť v mieste trvalého bydliska z dôvodu služobnej cesty, zahraničné štúdium, zahraničná práca a pod.) nezúčastní VČS na svojej obvodnej organizácii, tak v roku 2018 mu za túto neúčasť bude účtovaný poplatok 10,-€, ktorý bude použitý vyslovene na zarybnenie našich revírov.

Písomné ospravedlnenia sú členovia MsO povinní  doručiť najneskôr do 30.4.2017. Neskôr doručené ospravedlnenia nebudú akceptované. Ospravedlnenia budú založené k agende každého člena MsO SRZ.

 

D ô l e ž i t é   u p o z o r n e n i a

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch

Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať zosumarizovaný prehľad o úlovkoch svojej obvodnej

organizácii do 15.1. bežného roka. Neskoré odovzdanie prehľadu o úlovkoch je sankcionované nevydaním povolenia na daný kalendárny rok. Nevyplnený sumár o úlovkoch sa bude považovať za neodovzdaný. Kto pri odovzdávaní dokladov donesie doklady aj inej osoby je zodpovedný za to, že tieto budú riadne vyplnené a to hlavne sumarizácia úlovkov.

 

Spôsob platieb a povinnosti plynúce z platieb za povolenky a členské  v roku 2017

Členský poplatok každého člena MsO musí byť uhradený od 31.3. 2017. V prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného dátumu členstvo v SRZ zaniká. Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať ústrižok zaplatenej zloženky. Zloženka môže byť uhradená v SLSP (poplatok za platobnú operáciu vyše 1€), internetbankingom (poplatok za platobnú operáciu cca 0,15€), platobným bankomatom (poplatok za platobnú operáciu by nemal byť účtovaný). V prípade platby internetbankingom je potrebné si vytlačiť potvrdenie o úhrade a toto doniesť spoločne s vypísanou zloženkou na platbu na ktorej sú rozpísané položky za ktoré je platba vedená. V prípade úhrady formou platobného bankomatu je potrebné si doniesť potvrdenie o úhrade (vydáva ho terminál – bankomat cez ktorý je úhrada robená) s priloženou vypísanou zloženkou, v ktorej sú rozpísané jednotlivé platby. Každý člen je od príslušnej obvodnej organizácie povinný si prevziať  členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2017 a povolenie na rybolov najneskôr do 30.4.2017. Po tomto dátume bude výdaj ukončený a nebude možné si prevziať žiadne povolenia na rybolov v danom roku.

Finančné prostriedky zaplatené členom, ktorý v stanovenom termíne si nevyzdvihol členské a povolenie na rybolov prepadajú v prospech zarybnenia, t.j. bez nároku na ich vydanie alebo preplatenie.

 

Upozornenie pre výdajcov !!!

 

Každý výdajca povolení je povinný do 31.5.2017 odovzdať skompletizovanú  a vytlačenú evidenciu členskej základne. Každý list plachty bude označený razítkom organizácie a podpísaný výdajcom. Taktiež ku každej plachte budú nalepené šeky (platby), ktoré budú korešpondovať so zápismi platieb v plachte.

 

Miestna povolenka pre rybársku stráž,  čestných členov, schválené povolenky zadarmo, môžu byť vydané iba na sekretariáte MsO, kde sú vydané povolenky aj evidované.

 

 

Prihlasovanie za nového člena SRZ od veku 15 rokov

Z dôvodu neustáleho navyšovania počtu novo prijímaných členov a nutnosti pristúpenia k ustáleniu počtu členskej základne  na 2608 členov, od roku 2015 došlo k redukcii novo prijímaných členov. Prijímať sa bude iba taký počet nových členov, aký bude úbytok a to, aby stav členskej základne bol ustálený na uvedenom počte. Noví členovia, ktorí dovŕšili fyzický vek 15 rokov a  žiadajúci o členstvo v našej MsO si musia vyzdvihnúť prihlášku na obvodnej organizácií. Vyplnenú prihlášku odovzdajú na obvodnej organizácií podľa miesta trvalého bydliska osobne. Prihlášky budú evidované v obvodnej organizácií do ktorej sa člen žiada vstúpiť. Všetky prihlášky za členov SRZ preskúma a schváli mestský výbor. Členom ktorí budú pozývaní na skúšky bude poslaná pozvánka so šekom na úhradu 30€ za skúšky. Variabilný symbol na úhradu skúšok bude rok a číslo organizácie. Príklad: 20171. Šek je potrebné uhradiť v SLSP a priniesť na skúšky. Školenie a preskúšanie nových členov (dospelí, mládež) bude uskutočnené iba raz ročne dňa 22. apríla 2017 a je povinné pre všetkých novo prihlásených. Na skúšku žiadateľ o členstvo donesie šek o úhrade 30€ za vykonanie skúšky.   Skúška bude uskutočnená formou písomného testu. Po absolvovaní skúšky nový člen dostane šek v ktorom uhradí zápisné, členské a rezervný fond, prípadne iné platby (povolenky). Nový člen je zvyšnú úhradu povinný  vykonať tak (bezodkladne), aby v čase výdajných dní a hodín  do 31.5., bol schopný si u organizácie prevziať všetky doklady. Čiže vybaviť všetky potrebné náležitosti

 

 

Prihlasovanie za člena SRZ detí od 6 do 15 rokov

 

Rodičia dieťaťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré má záujem stať sa členom MsO sú povinný toto prihlásiť v niektorej obvodnej organizácií a bude zaradené do krúžku mladých rybárov. Krúžky mladých rybárov budú vedené pri obvodných organizáciách. Vedenie krúžku mladých rybárov prievidzských organizácií č 1.2.6 sa bude konať na rybárskom dome. Skúšky týchto detí budú zabezpečované prostredníctvom krúžkov a ich riadiacich. Dieťa, ktoré nenastúpi do krúžku mladých rybárov nebude možné prijať za člena SRZ.

 

Prerušenie členstva

V zmysle Stanov SRZ  „člen môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch rokov“. Člen o prerušenie požiada  tým spôsobom, že na svoju obvodnú organizáciu najneskôr do 31.3. doručí písomnú žiadosť o prerušenie členstva a to dvojmo. Žiadosť bude obsahovať nacionálie žiadateľa, dôvod prerušenia členstva, do ktorej organizácie žiadateľ patrí. Obnovenie členstva v priebehu jeho prerušenia je možné iba k začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Po uplynutí lehoty prerušenia členstva je do 15 dní povinný zaplatiť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.

Organizácia je povinná žiadosti o prerušenie členstva predložiť výboru mestskej organizácii na schválenie. Tak vykoná na najbližšom mestskom výbore po 31.3. Prerušenia členstva si každý výdajca eviduje vo svojej organizácií a je zapísané aj v plachtách s dátumom prerušenia od – do.

 

Preukaz mladého rybára – úprava

Uznesením č. 30/09 Rada schválila Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov, vystavený na jeho meno s fotografiou a určuje, že všetky loviace deti musia mať vydaný „ Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch “ s nalepeným príslušným povolením na rybolov pri sebe (deti do 6 rokov bezplatným povolením).

 

Vydávanie duplikátov

Dňa 26.3.2011 Rada SRZ prijala Uznesenie č. 21/2011,  ktorým bolo opakovane zavedené vydávanie duplikátov za poškodené alebo odcudzené povolenia na rybolov. Z dôvodu jednotného postupu pri ich vydávaní upozorňujeme ZO SRZ, že duplikát sa vydáva za poškodené alebo odcudzené povolenia. V prípade odcudzenia povolenia je poškodený člen SRZ povinný predložiť potvrdenie policajného orgánu, v ktorom je presne uvedené čo bolo odcudzené (členský preukaz, povolenie na rybolov ) a sú uvedené aj nominálne hodnoty jednotlivých povolení (nalepených známok v povolení a členskom preukaze). V prípade poškodenia musí poškodené povolenie doniesť organizácii. Za duplikát povolenia sa považuje riadne nalepená známka v zázname o dochádzke opatrená pečiatkou organizácie a označenie duplikát. ZO SRZ musí v termíne do 31.8. kalendárneho roku dokladovať Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie zápisu od príslušného policajného orgánu o odcudzení a potvrdením organizácie, že menovanému bolo vydané povolenie s číslom …… za poškodené alebo odcudzené povolenie číslo…… . Takto dokladované vydanie duplikátu nebude zaťažené žiadnymi odvodmi.

 

 

P O P L A T K Y

Skúšky:

Mládež od 15  –   18 rokov ………………………………………………. 30 €  + tlač…….1€

Dospelí po dovŕšení 18 rokov ………………………………………….. 30 €  + tlač…….1€

Deti organizované v KMR ………………………………………………. neplatia

Členské príspevky:

 1. deti vo veku do 14 rokov členské príspevky neplatia
 2. mládež od 15 do 17 rokov veku, študenti organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov  ……………………………………………………………………………………….  14 €
 3. dospelí (muži i ženy) ………………………………………………………..  27 €
 4. každý člen SRZ, vrátane mládeže, študentov  je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roka. Toto sa nevzťahuje na novoprijatých členov.
 5. v prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne t.j. do 31. marca bežného roka, členovi SRZ v zmysle §-u 10 Stanov SRZ členstvo zaniká.
 6. za obnovenie členstva po 31. 3. sa platí suma vo výške zápisného  (podľa veku člena: 5,50,100 €)
 7. od platenia členského príspevku sú oslobodení čestní členovia.

 

Rezervný fond:

Platia členovia SRZ vo vekovej hranici: 15  až  70 rokov čiastku 5 €.

 

Ceny povolení v roku 2017:

V roku 2017 dochádza z rozhodnutia Rady SRZ k zmene výdaja povolení. Čo sa týka zväzových povolení, tak je vydávaná samostatná známka, ktorá je platná iba na vodách zaradených vo zväzovom povolení.  Bez vydania miestnej povolenky členovi SRZ nemôže byť vydané zväzové povolenie.   

Miestne povolenia na vody kaprové

 1. dospelí a mládež……………………………………46 €
 2. deti do 15 rokov ……………………………………14 €

Držitelia ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí !

Miestne povolenia na vody pstruhové

 1. dospelí a mládež …………………………………..40 €

Deťom sa miestne pstruhové povolenie nevydáva.

Miestne povolenia na vody lipňové

 1. dospelí a mládež…………………………………….30 €
 2. detské povolenie do 15 rokov………………….17 €

Zväzové povolenie kaprové pre dospelých, kaprové zväzové povolenie pre deti, zväzové povolenie  lipňove pre dospelých bude možné vydať iba po zakúpení a nalepení miestneho povolenia prislúchajúceho k danej zväzovej povolenke.

Zväzové povolenia

 1. vody kaprové ………………………………………..35 €
 2. deti ………………………………………………………10 €
 3. vody lipňove …………………………………………35 €

 

Členom z iných organizácií sa nevydávajú miestne povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia

 

 

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír

 

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

 1. denné pre členov SRZ……………………………………………… 15 €
 2. denné detské pre členov SRZ…………………………………. 2 €
 3. týždenné detské pre členov S…………………………………. 5 €
 4. denné nečlen……………………………………………………………….. 20 €

Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ

Uznesením č. 29/09 Rada schválila aj vydanie nových druhov povolení na rybolov a to : denné hosťovacie povolenie pre deti na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 2 € a týždenné hosťovacie povolenie na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 5 € . Upozorňujeme ZO SRZ, že tieto povolenia môžu byť vydané len deťom, ktoré sú držiteľmi základného miestneho detského povolenia a nebudú sa vydávať na revíry Rady.

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové                     Hosťovacie povolenie na vody lipňove

 

Denné pre člena SRZ……………………….20 €                     Nebude vydávané

Pre nečlenov SRZ nebude vydávané.

 

 

Povolenie na všetky revíry SRZ (neplatí na lov hlavátky) vydáva sekretariát Rady SRZ len pre členov SRZ na základe písomnej žiadosti člena a doporučení výboru MsO SRZ. Cena zvláštneho povolenia je ……………..520 €

 

Za tlač ako sú:

– členské preukazy

– stanovy SRZ

– Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a vykonávacia vyhláška MŽP SR  č. 185/2006,

ktorou sa vykonáva k zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

– rybolovné poriadky na vody kaprové zväzové, vody lipňove zväzové

Za každú tlačovinu sa hradí suma…………………………….0,50 €

 

 

 

RYBÁRSKY LÍSTOK

 1. Podľa §10 Zák. č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby,  ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
 2.  S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  a tým aj k zmene ceny rybárskych lístkov nasledovne:
  1. týždenný…………. 1,50 €                                        mesačný………….. 3,00 €
  2. ročný……………… 7,00 €                                        trojročný…………. 17,00 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,  zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí do Slovenskej republiky prídu na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Upozorňujeme ZO SRZ, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí pri love mať.

 

 

 Brigádnická činnosť:

Každý člen MsO SRZ vo veku od 18 do 60 rokov  je v roku 2017 povinný odpracovať 10 brigádnických hodín. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plných invalidov, ženy,  deti a mládež do 18 rokov. Plní invalidi sú povinný  predložiť fotokópie  osvedčenia o priznaní invalidity. Brigádnická činnosť sa vykonáva v zmysle Stanov SRZ a Brigádnického poriadku MsO SRZ Prievidza. Každý člen, ktorý má brigádnickú povinnosť je povinný si brigádu odpracovať vo svojej obvodnej organizácii. Každá obvodná organizácia je povinná zabezpečiť brigádnickú činnosť tým spôsobom, že musí  vypracovať plán brigád na jej pridelených revíroch a miestach určených na vykonanie brigády na  kalendárny rok. V pláne brigád musí byť určený:

a/ termín konania, čas a miesto konania brigády

b/ rozvrh prác ktoré sa majú vykonať

c/ zodpovedné osoby za  priebeh a organizačné zabezpečenie brigády

d/ kontakt na brigádnického referenta zodpovednej organizácie, prípadne poverenej osoby

V zmysle Stanov SRZ a Brigádnického poriadku MsO SRZ Prievidza, každý  člen, ktorý má  brigádnickú povinnosť je povinný odpracovať brigádu,  jeho materská organizácia je povinná vypracovať plán brigád na kalendárny rok s vyššie uvedenými podmienkami. Tento plán brigád by mal každý člen s brigádnickou povinnosťou dostať počas výdaja dokladov na svojej organizácii. Pokiaľ ho členovia nedostanú nech si ho žiadajú na výdajných miestach. Z plánu brigádnickej činnosti sa dá pochopiť, akú činnosť jednotlivé obvodné organizácie vyvíjajú, aký majú vzťah ku svojím revírom a ako spolupracujú so svojou členskou základňou. Jednotlivé plány brigádnickej činnosti tej ktorej obvodnej organizácie budú zverejnené aj na www.srzprievidza.sk. Ďalšia činnosť týkajúca sa brigád sa vykonáva v zmysle brigádnického poriadku MsO SRZ Prievidza.

V prípade nesplnenia brigádnickej povinnosti je člen SRZ povinný za každú neodpracovanú hodinu uhradiť na účet MsO SRZ 5 €, ktoré budú použité pri budovaní rybničného hospodárstva Lúkovica, zarybnenie, nákladov spojených s úpravou revírov,  budovaním a rozširovaním majetku MsO a   na ochranu rybárskych revírov v užívaní MsO.

 Rybolovné preteky 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza uznesením č.8/2016 zo dňa 6.10.2016 rozhodol, že v roku  2017 sa rybolovné  preteky uskutočnia systémom chyť a pusť. Štartovné od súťažiacich sa nebude vyberať. Ceny na preteky budú zabezpečené pre prvé tri miesta formou sponzorského príspevku, alebo na náklady organizácie.

Na VN Nitrianske Rudno sa preteky uskutočnia dňa 8.5.2017.

 

Ďalej sa budú konať okresné kolá detských pretekov v nasledujúcich termínoch.

Na VN Kanianka dňa 1.5.2017

Na VN Nováky dňa 6.5.2017

Na OR Rieky Nitra č.1 sa uskutočnia detské preteky o Pohár primátorky mesta Prievidza dňa 13.5.2017

 

Začiatok lovnej sezóny v roku 2017 – výnimka na skorší lov kapra.

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 7597/2014-6.1 zo dňa 28. 10.  2014 bola SRZ udelená výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2015 – 2017 na vybratých rybárskych revíroch každoročne od 15. mája príslušného roka v nasledovnom znení: podľa 39 písm. r) zákona Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina vo vybraných kaprových rybárskych revíroch obhospodarovaných základnými organizáciami Slovenského rybárskeho zväzu výnimku zo zákazu lovu uvedeného v S 11 ods. 3 zákona, ktorá od 15. mája v rokoch 2015 — 2017 držiteľom príslušných povolení na rybolov umožní podľa zákona lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle 10 ods. I písm. a), b), i), k), j), vyhlášky Mžp SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška”) a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa 10 ods. 2 vyhlášky.

 

Uvedená výnimka sa vzťahuje výlučne na kaprové vody rybárske revíry obhospodarované jednotlivými základnými organizáciami Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré sú uvedené v prílohe, neoddeliteľnej súčasti tohto rozhodnutia.

 

 

Slavomír Uhlár  v.r.                                                                                      Bc. Ivan Orth  v.r.

predseda MsO SRZ Prievidza                                                                  tajomník MsO SRZ  Prievidza

 

Zarybnenie šťuka+plotica jeseň 2016

Dňa 11.11.2016 bolo zarybnené:

VN Kanianka 150 kg Š2 a 300 kg plotica

lov šťuky povolený od 1.12.2016 .

VN Lazany 80 kg Š2 a 150 kg plotica

 lov šťuky povolený od 1.12.2016.

Brezany – 40 kg Š2 ,100 kg plotica

 lov šťuky povolený od 1.12.2016.

OR Nitry č. 1 – 30 kg Š2 , 50 kg plotica

OR Nitry č. 1 bez zákazu , ryby nespĺňali zákonnú mieru.

Hlavný hospodár Zdenko Čavojčin v.r.

Úradné hodiny 4. ObO na ul. SNP č.118 v Novákoch, každý piatok v čase od 14:30 – 16:30. Úradné dni: 2016-2017

Úradné hodiny 4. ObO na ul. SNP č.118 v Novákoch, každý piatok v čase od 14:30 – 16:30.

Úradné dni:  2016-2017

 • December – 2016 : 23,30
 • Január       – 2017 : 6,13,20,27
 • Február      – 2017 : 3,10,17,24
 • Marec      – 2017:  3,10,17,24,31
 • Apríl       – 2017 : 7,14,21,28

Výdaj zabezpečuje Juraj Dolník (č.t.: 0905 703 006) email: jurajdolnik1972@gmail.com

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch

Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať zosumarizovaný prehľad o úlovkoch svojej obvodnej organizácii do 15.1. bežného roka. Neskoré odovzdanie prehľadu o úlovkoch je sankcionované nevydaním povolenia na daný kalendárny rok. Nevyplnený sumár o úlovkoch sa bude považovať za neodovzdaný.

Vydávanie povolení na rybolov v roku 2017

Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať ústrižok zaplatenej zloženky, ktorá bola uhradená v SLSP, prípadne výpis o platbe formou internetbankingu, platobného bankomatu, s priloženou vypísanou zloženkou, v ktorej sú rozpísané jednotlivé platby a prevziať si od príslušnej obvodnej organizácie členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2017 a povolenie na rybolov najneskôr do 30.4.2017. Po tomto  dátume bude výdaj ukončený a nebude možné si prevziať žiadne povolenia na rybolov v danom roku.

Finančné prostriedky zaplatené členom, ktorý v stanovenom termíne si nevyzdvihol členské a povolenie na rybolov prepadajú v prospech zarybnenia, t.j. bez nároku na ich vydanie alebo preplatenie.

 

VČS 4.ObO Nováky bude dňa 18.3.2017 o 09:00 hodine v KC Nováky, ul. Štefánika 9

                                                                                                                                                                       Vybor 4.ObO SRZ Prievidza