Aktuality

 

OZNAM: Zarybnenie K3, 25.11.2021

VN Nitrianske Rudno   : 1 000 kg

z rozpočtu Rady Žilina, náhrada za zväzové povolenky

hospodár, 25.11.2021
Oznam: Zarybnenie Zu 2, 19.11.2021 

VN Nitrianske Rudno   : 200 kg 
VN Nováky        : 150 kg 
VN Lazany        : 30 kg 
VN Brezany       : 10 kg 
OR Nitra č. 1      : 10 kg 
-------------------------------- 
Spolu          : 400 kg

hospodár, 22.11.2021
Oznam: Zarybnenie Š 1, 09.11.2021

VN Nitrianske Rudno   : 150 kg
VN Nováky        : 10 kg
VN Lazany        : 20 kg
VN Brezany       : 10 kg
OR Nitra č. 1      : 10 kg
--------------------------------
Spolu          : 200 kg

hospodár, 09.11.2021
OZNAM: Obmedzenie výkonu rybárskeho prava.

Z dôvodu konania Feedrových pretekov na VN Nováky bude uzatvorený ľavý breh vodnej nádrže od rybárskej chatky po SVP a.s. - od záhradiek dňa 07.11.2021 od 7:00 hod do 17:00 hod.

MsV SRZ Prievidza. 05.11.2021
OZNAM: Zarybnenie K2 - náhrada za zväzové povolenia

VN Nitrianske Rudno   : 4 000 kg.

hospodár, 05.11.2021
OZNAM: Zarybnenie revírov MsO SRZ Prievidza jeseň, K3

VN Nitrianske Rudno   : 8 800 kg
VN Nováky        : 3 000 kg
VN Kanianka       :  600 kg
VN Lazany        : 1 800 kg
VN Brezany       : 1 200 kg
OR Nitra č. 1      :  600 kg
Lukovica        :  300 kg
__________________________________
SPOLU          : 16 300 kg

hospodár, 27.10 2021
OZNAM: Výlov LUKOVICE a prerozdelenie rýb v PDF TU:

hospodár, 25.10.2021
OZNAM: Zarybnenie Kaprom K 3, zajtra 26.10.2021

Bez obmedzenia lovu.

hospodár, 25.10.2021
OZNAM : Zarybnenie Pd 2 

VN Kanianka   : 1 200 kg

PLATÍ VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !!!

Od 25.10.2021 od 9:00 hod. do 31.10.2021. Lov rýb povolený od 01.11.2021 od 06:00 hod.

hospodár, 25.10.2021
OZNAM: Zarybnenie - Lieň 2, 21.10.2021

VN Nitrianske Rudno  : 170 kg
VN Nováky       : 110 kg
VN Kanianka      :  50 kg
VN Lazany       :  30 kg
VN Brezany       :  20 kg
OR Nitra č. 1     :  20 kg
--------------------------------
SPOLU         : 400 kg

hospodár, 25.10.2021
OZNAM: OBMEDZENIE LOVU RÝB - VN KANIANKA

Z dôvodu zarybnenia VN KANIANKA Pstruhom dúhovým pred pretekom "Kaniansky pstruh 2021" bude všeobecný zákaz lovu rýb na VN Kanianka od 25.10.2021 od 9:00 hod.  do 31.10.2021. Lov rýb povolený od 01.11.2021 od 06:00 hod. 

hospodár, 19.10.2021
OZNAM: OBMEDZENIE LOVU - LUKOVICA
Z dôvodu hospodárskeho výlovu revíru LUKOVICA bude areál revíru uzamknutý od 11.10.2021 až do odvolania,

hospodár, 19.10.2021
Ďakujeme obci Diviacka Nová Ves za poskytnutú dotáciu v r. 2021 vo výške 1 000,00 €.

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a vysadenie pstruha potočného na rieke Nitrica.

admin, 15.10.2021
Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v r. 2021 vo výške 5 950,00 €.

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov súvisiacich so zarybnením a nákupom výterových hniezd. V rámci tejto dotácie nás mesto Prievidza taktiež finančne podporilo s organizáciou podujatia Vianočný kapor 2021.

admin,15.10.2021
Touto cestou sa chceme v mene Slovenského rybárskeho zväzu - Mestská organizácia Prievidza poďakovať mestu Nováky za poskytnutú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mesta.

admin,14.10.2021
Oznam: Pretek Kanianský pstruh 2021 je vypredaný.

Zoznam prihlásených - final - vypredané 

aktualizované 08.10.2021 - 9:00

admin, 06.10.2021
OZNAM:
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ –Rada Žilina 010 55 ŽILINA,      Andreja Kmeťa 20

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
informuje svojich členov o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti v nasledovných rybárskych revíroch a v nasledovnom termíne
Termín trvania zákazu lovu rýb: 28.9.2021 – 3.10.2021 (vrátane)
Dotknuté rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb
2-0510-1-1 Dunaj č.3 – úsek od hraničného kameňa rkm. 1850,5 pod VD Čunovo po Čunovskú hať v inundácii (12 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku a Mošonský Dunaj (od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove)
2-0610-1-1 Dunaj č.3 ZDRŽ VD Hrušov Čunovo
1-0140-1-1 Dunaj č.4 Karloveské rameno
1-0120-1-1 Dunaj č.4 rameno Zuzana
1-0090-1-1 Dunaj č. 4 OR Ovsište
Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a rapídny pokles hladiny vody sa zoznam dotknutých revírov rozširuje o nasledovné rybárske revíry
1-0130-1-1 Dunaj Rusovecko - Jarovecká sústava ramien
2-0560-1-1 Dunaj č.3 OR horná inundácia
             Ing. Martin Farský
               Ichtyológ
            Bratislavská oblasť
28.09.2021, hospodár
OZNAM o konaní pretekov KANIANSKY PSTRUH 2021

PROPOZÍCIE TU:
PRAVIDLÁ TU:

23.09.2021, MsV SRZ Prievidza
Oznam: Z dôvodu opakujúcich sa porušení parkovania na VN Lazany, 
(Parkovanie motorových vozidiel je možný iba na
príjazdovej ceste ku hrádzi na vytvorenom parkovisku. Parkovať je dovolené len členom SRZ Prievidza a loviacim s zakúpeným hosťovacím povolením na príslušný deň.) 
Dôrazne Vás žiadame toto nariadenie dodržiavať!!! V opačnom prípade budete riešený rybárskou strážou alebo PZ SR.

13.09.2021 MsV SRZ Prievidza
OZNAM: V dňoch 3.9. a 4.9. 2021 (piatok – sobota) bude z dôvodu konania spoločensko – kultúrnej akcie uzatvorený celý areál revíru LUKOVICA.

 31.08.2021             MsV SRZ Prievidza
Oznam: zarybnenie Pd 2, je z 09.08.2021 presunuté na 16.08.2021 z dôvodu vysokého prietoku vody.

Rozdelenie: Nitrica č. 3 a č. 4 - 900 kg.
      Nitra č. 8 od cestného mosta v obci Bojnice časť Kúty po Pravenec  - 900 kg.

hospodár, 09.08.2021
OZNAM: zarybnenie Pd 2, 12.07.2021.

Nitra č. 6a  200 kg

hospodár, 12.07.2021
"Oznámenie o konaní športového podujatia.".

Novácka päťstovka, 49. ročník. - pdf. TU.

hospodár, 30.6.2021
Oznam: na základe množiacich sa sťažností zo strany majiteľov prevádzok a pozemkov v okolí našich revírov, Vás dôrazne žiadame, aby ste si svoj vyprodukovaný odpad odnášali so sebou a neukladali odpad do zberných nádob prevádzok alebo vedľa nich. Takto uložený odpad bude považovaný ako zakladanie čiernych skládok a bude voči zistenej osobe začaté správne konanie. Jedná sa hlavne o VN Kanianka a VN Nitrianske Rudno.

hospodár, 24.6.2021
OZNAM: zarybnenie Pp 2

16.6.2021
Nitra č. 8   500 kg
Tužina     50 kg
Chvojnica    50 kg

21.6.2021
Nitrica č. 3  350 kg
Nitrica č. 4  150 kg
_____________________
Spolu    1 100 kg

hospodár, 24.6.2021
OZNAM: Vážený členovia SRZ Prievidza, srdečne Vás pozývane na VČS obvodných organizácii č. 1,2,3,4,5,6 a 7 na 3.7.2021 o 9:00 hod./sobota/ do kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi.
Po skončení VČS sa bude konať Mestská konferencia SRZ Prievidza. 

mestský výbor SRZ Prievidza, 15.6.2021
OZNAM: zarybnenie Pd 2, 14.6.2021.

Nitra č. 6a  200 kg

hospodár, 14.6.2021
Oznam o zarybnení Pp r z vlastného chovu:

29.05.2021
Handlovka č. 1    3 000 ks

04.06.2021
Osliansky potok   3 000 ks
Bystrica      10 000 ks
Kamenčiansky potok  5 000 ks
Lázny potok     5 000 ks

05.06.2021
Nitra č. 8     60 000 ks
Tužina        7 000 ks
Chvojnica      5 000 ks

12.06.2021 
Nitrica č. 3    31 350 ks
Nitrica č. 4    42 750 ks

13.06.2021
Nitra č. 7      5 000 ks
Nitra č. 8     25 000 ks
Nitra č. 6a     29 350 ks
Nitra č. 6b     20 000 ks
_____________________________
Spolu :      251 450 ks 

hospodár, 06.06.2021
upravené, 15.06.2021
OZNAM pre členov SRZ:

SVP š.p. OZ Piešťany ako správca VN N. Rudno plní zo zákona určené povinnosti najmä v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní neskorších predpisov / vodný zákon /. V zmysle týchto povinností upozorňujeme všetkých členov SRZ, ktorú budú prichádzať na VN N. Rudno, že parkovanie motorových vozidiel na pozemkoch vodnej nádrže N. Rudno je zakázané. Z tohto dôvodu, prostredníctvom štatutára SRZ Prievidza, opätovne upozorňujeme, že každý kto bude tento zákaz porušovať, môže byť riešený Políciou SR. Zároveň žiadame štatutárov SRZ Prievidza a ich miestne podriadené zložky aby informovali svojich členov o tomto usmernení, tak aby sa predchádzalo zbytočným sporom a konfliktným situáciám. Hranice pozemku VN N. Rudno sú zverejnené na webovom sídle katastra nehnuteľností, vedeného pod číslom  CKN 1320/1 k.ú. N. Rudno.

admin, 06.06.2021
Oznam: Dňa 26.5.2021 bolo vykonané zarybnenie : K 3

VN Nitrianske Rudno : 5 250 kg
VN Nováky      :  750 kg
VN Kanianka     : 1 500 kg
------------------------------
Spolu        : 7 500 kg
Bez obmedzenia lovu. 
Lov povolený od 01.06.2021 00:00 hod.

hospodár 26.05.2021
Oznam: Dňa 15.05.2021 bolo vykonané zarybnenie : Úhor európsky - odkrm.

VN Nitrianske Rudno : 700 ks
VN Nováky      : 500 ks
VN Kanianka     : 500 ks
VN Lazany      : 500 ks
VN Brezany     : 200 ks
OR Nitra č. 1    : 100 ks
----------------------------
Spolu        : 2500 ks

hospodár, 17.05.2021
Oznam: Z dôvodu konania MASTODONT BAITS CUP 2021 
bude obmedzené rybárske právo (uzatvorené) na revíri:     Banské prepadlisko Ťakov 3-2661-1-4 
v dňoch 18.05.2021 od 14:00 do 23.05.2021 14:00 hod.
Za pochopenie ďakujeme.
výbor MsO SRZ Prievidza, 11.05.2021
Oznam pre všetkých členov SRZ Prievidza.

SRZ Prievidza v spolupráci s MsÚ Prievidza Vás pozývajú na spoločnú brigádu "Za čisté mesto" na rieke Handlovka v katastri mesta Prievidza, na 29.05.2021 (8-13 hod).
Predmetom brigády bude zber odpadkov na brehu Handlovky.
Zraz v parku pred ART CAFE (bývalé kino Baník) o 8:00.
Zodpovedná osoba: Ján Kuchárik kontakt 0903 148 114.

hospodár, 30.04.2021
Oznam pre členov 2. ObO, brigády na OR Nitra č.1 v termínoch 15.05.2021 a 22.05.2021 sa presúvajú v tom istom termíne na RH Lukovica.
hospodár, 30.04.2021
OZNAM o konaní brigád pre členov 4. ObO na Kamenčianskom potoku.

Termín: 01.05.2021, 08.05.2021, 15.05.2021 
Čas od 07:00 - 12:00 hod.
Zraz na križovatke smer kameňolom a Píly, nad Kamencom pod Vtáčnikom.
Zodpovedné osoby: Jozef Haláč, Juraj Haláč.
Kontakt: t. č. 0917 045 189, 

hospodár, 27.04.2021
Vážení rybári,

vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné:

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútro-zväzovými predpismi - uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť  jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.

hospodár, 14.4.2021
OZNAM: Dnešné zarybnenie Pd 2 

Nitra č. 8 - 800 kg 
Lazný potok - 300 kg 

hospodár, 14.4.2021
OZNAM: Dnešné zarybnenie Pd 2

Nitrica č. 3 - 500 kg
Nitrica č. 4 - 300 kg

hospodár, 12.4.2021
OZNAM: Na základe zmierňovania protiepidemiologických opatrení začíname s brigádnickou činnosťou, všetky hygienické opatrenia dodržujte bez výhrady!

Plán na 2021 Tu:

1. ObO SRZ Prievidza
2. ObO SRZ Prievidza
3. ObO SRZ Prievidza
4. ObO SRZ Prievidza
5. ObO SRZ Prievidza
6. ObO SRZ Prievidza
7. ObO SRZ Prievidza

hospodár 09.04.2021
OZNAM: Dňa 30.3.2021 boli zarybnené VN násadou K3 z farmy Budmerice s. r. o. nasledovne: 

VN Nováky - 1 708 kg
---------------------------------------------------

Zubáčom 2-3 ročným

VN Nováky   - 152 kg
VN Lazany   - 70 kg
VN Brezany  - 50 kg
OR Nitra č. 1 - 30 kg

Spolu     - 302 kg 

hospodár 30.3.2021
OZNAM: Dňa 26.3.2021 boli zarybnené VN násadou K3 z farmy Budmerice s. r. o. nasledovne:

VN Nováky   - 1 001 kg
VN Kanianka  - 1 264 kg
VN Lazany   - 1 240 kg
VN Brezany  - 1 214 kg
OR Nitra č. 1 - 1 124 kg
Lukovica   -  260 kg

Spolu     - 6 103 kg
hospodár 29.3.2021
Sumarizácia úlovkov členov SRZ Prievidza na všetkých revíroch v roku 2020, TU
Poďakovanie mestu Prievidza

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Prievidza, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2020 vo výške 7000 EUR. MsO SRZ Prievidza  

Mgr. Lucia Ivenzová, tajomník SRZ Prievidza
Poďakovanie obci Diviacka Nová Ves  

MsO SRZ Prievidza ďakuje obci Diviacka Nová Ves za poskytnutú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu obce vo výške 1000 EUR. 
Mgr. Lucia Ivenzová, tajomník SRZ Prievidza
Oznam: Tabuľka celkového zarybnenia revírov MsO SRZ Prievidza za rok 2020 TU :pdf 
Oznam: Plánované zarybnenie Kaprom 70+, pre podporu športového rybolovu. 
Keďže dodávka kapra bola posunutá až na 1.12.2020 a zámrzu vodnej hladiny na revíroch VN Brezany, VN Lazany a OR Nitra č. 1 sme sa rozhodli plánované množstvo kaprov 200 ks rozdeliť nasledovne: VN Nitrianske Rudno 100 ks, VN Nováky 50 ks a VN Kanianka 50 ks. 
Spomenuté malé revíry sa budeme snažiť zarybniť K 70+ v jarných alebo jesenných mesiacoch roku 2021. 
Celková hmotnosť násady 200 ks K 70 + bola 1599 kg. 
                       2.12.2020 hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno Zubáč 120 kg, VN Nováky 120 kg. Lov bez obmedzenia. 26.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie dňa 25.11.2020 Nitra č. 7 Pp 2 - 50 kg z eniro fondu na záchranu pôvodného druhu rýb. 24.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, K2 3800 kg, náhrada z rady za zväzové povolenia. 19.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg Šťuka ročná. Lov povolený, bez zákazu.            11.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg šťuky a 30 kg zubáča, OR Nitra č. 2, 100 kg šťuky, lov povolený bez zákazu.
6.11.2020, hospodár.
Oznam: Zarybnenie VN Nováky, Biela ryba mix /plotica, červenica, ostriež, karas/ 1000 kg - 30.10.2020, hospodár.

Smernica SRZ Prievidza pre rok 2021 : TU

Zarybnenie z vlastných zdrojov po výlove na    RH Podbanské a Lukovica, 2020


27.9.2020 - RH Podbanské - klietka
Zu1 - Ø 14,26 cm - 1933 ks - 55,3 kg, 826,93 € Zarybnené:
VN Kanianka - 20,0 kg,
VN Lazany  - 20,0 kg,
VM Brezany - 15,3 kg,

28.9.2020 - RH Podbanské - sádka č.2       Zu1 - Ø 18,85 cm - 37 ks - 2,45 kg, 20,92 €
Zarybnené:
OR Nitra č. 1

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu1 - Ø 13,62 cm - 1987 ks - 32,85 kg - 811,82 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu2 - Ø 40 cm - 7 ks - 4,9 kg - 78,4 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
K2 - Ø 1,89 kg, - 414 ks - 782,85 kg - 2035,41 €
Zarybnené:
VN Nováky   - 260,00 kg
OR Nitra č. 2 - 522 ,85 kg


16.5. - 24.5. 2020 RH Podbanské - liaheň
Ppr - násada 3-5 cm
Ppr - Ø 4,8 cm - 159 440 ks - 8 418,43 €
Zarybnené:
Nitra č. 6a, Lazný, Osliansky a Kamenčiansky potok, Bystrica - 30 240 ks, - 16.5.2020

Nitra č. 6a, 2 400 ks - 20.5.2020

Nitrica č. 3 a 4, - 55 000 ks - 23.5.2020

Nitra č. 8, Tužina, Chvojnica - 66 300 ks - 24.5.2020
Handlovka č. 1, 5 500 ks - 24.5.2020

Celková hodnota násady:

Zu1 -  1 738,15 €
Ppr -  8 418,43 €
K2 -  2 035.41 €
Spolu - 12 191,99 €

hospodár, 29.10.2020
OZNAM - UPOZORNENIE:

SVP š.p. ako správca VN N. Rudno plní zo zákona určené povinnosti najmä v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní neskorších predpisov / vodný zákon /. Napriek tomu, že v danej lokalite boli umiestnené dopravné značky zakazujúce vjazd na pozemok VN N. Rudno, naďalej dochádza k neoprávnenému vjazdu a parkovaniu motorových vozidiel v tomto priestore aj členov SRZ.

Z tohto dôvodu, prostredníctvom štatutára SRZ Prievidza, opätovne upozorňujem, že každý kto bude tento zákaz porušovať, môže byť riešený Políciou.  

Ďakujem a prajem pekný deň

úsekový technik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia hornej Nitry
Nábrežná 800

972 71 Nováky
Súhrn zarybnenia K3 - 2020, MsO SRZ Prievidza

            Plán, skutočnosť, rozdiel

VN Nitrianske Rudno - 11000kg,11392kg,+392kg     VN Nováky -      6500kg, 6358kg,-142kg
VN Kanianka -     3500kg, 4000kg,+500kg
VN Lazany -      3000kg, 3280kg,+280kg
VN Brezany -      2000kg, 2490kg,+490kg
OR Nitra č. 1 -    2000kg, 2850kg,+850kg

Spolu -        28000kg,30370kg,+2370kg hospodár, 28.10.2020

Aktualizácia : Tlačiva a pozvánka na skúšky z RM 2021 – TU

Rybársky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1.2021 – TU

Brigádnicky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1. 2021 – TU

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447