Ceny povolení 2018

POPLATKY

Skúšky:

Mládež od 15-18 rokov ………………………………………………30€

Dospelí po dovŕšení 18 rokov …………………………………….30€

Deti organizované v KMR …………………………………..neplatia

Členské príspevky:

 1. deti vo veku do 14 rokov členské príspevky neplatia
 2. mládež od 15 do 17 rokov veku, študenti organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov 14€
 3. dospelí /muži i ženy/ 27€
 4. každý člen SRZ, vrátane mládeže, študentov je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.marca bežného roka. Toto sa nevzťahuje na novoprijatých členov.
 5. v prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne t.j. do 31. marca bežného roka, členovi SRZ v zmysle §-u 10 Stanov SRZ zaniká.
 6. za obnovenie členstva po 31.3. sa platí suma vo výške zápisného /podľa veku člena: 5,50,100€/
 7. od platenia členského príspevku sú oslobodení čestní členovia

Rezervný fond:

Platia členovia SRZ vo vekovej hranici 1570 rokov čiastku 5€.

Ceny povolení v roku 2018:

 

Miestne povolenia na vody kaprové

a/ dospelí a mládež………………………………………………………46 €

b/ deti do 15 rokov ……………………………………………………..14 €

Držitelia ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí !

Miestne povolenia na vody pstruhové

c/ dospelí a mládež ………………………………………………………40 €

Deťom sa miestne pstruhové povolenie nevydáva.

Miestne povolenia na vody lipňové

d/ dospelí a mládež………………………………………………………30 €

e/ detské povolenie do 15 rokov……………………………….17€

Zväzové povolenie kaprové pre dospelých, kaprové zväzové povolenie pre deti, zväzové povolenie lipňové pre dospelých bude možné vydať iba po zakúpení a nalepení miestneho povolenia prislúchajúceho k danej zväzovej povolenke.

Zväzové povolenia

f/ vody kaprové ……………………………………………………………35 €

g/ deti …………………………………………………………………………….10 

h/ vody lipňové …………………………………………………………….35 €

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

i/   denné pre členov SRZ…………………………………………….. 15 €

j/  denné detské pre členov SRZ……………………………….. 2 €

k/ týždenné detské pre členov SRZ………………………….. 5 €

l/ denné  nečlen…………………………………………………………………20 

Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ

Uznesením č. 29/09 Rada schválila aj vydanie nových druhov povolení na rybolov a to : denné hosťovacie povolenie pre deti na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 2 € a týždenné hosťovacie povolenie na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 5 € . Upozorňujeme ZO SRZ, že tieto povolenia môžu byť vydané len deťom, ktoré sú držiteľmi základného miestneho detského povolenia a nebudú sa vydávať na revíry Rady.

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Denné pre člena SRZ……………………………………………….20 €

     Pre nečlenov SRZ nebudú vydávané.

 Hosťovacie  povolenie na vody lipňové

     Nebude vydávané.

 

Povolenie na všetky revíry SRZ (neplatí na lov hlavátky) vydáva sekretariát Rady SRZ len pre členov SRZ na základe písomnej žiadosti člena a doporučení výboru MsO SRZ. Cena zvláštneho povolenia je 520 €.

Za tlač ako sú:

 • členské preukazy
 • stanovy SRZ
 • Zákon č. 139/2002 Z.z o rybárstve a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 185/2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
 • rybolovné poriadky na vody kaprové zväzové,vody lipňové zväzové

Za každú tlačovinu sa hradí suma 0,50€.

RYBÁRSKY LÍSTOK

 1. Podľa §10 Zák. č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby,  ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
 2. S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  a tým aj k zmene ceny rybárskych lístkov nasledovne:

a/ týždenný 1,50 €

b/ mesačný 3,00€

c/ ročný 7,00€

d/ trojročný 17,00€

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodený žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybársky hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorý do Slovenskej republiky prídu na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. to znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí pri love mať.