7.obo

Slovenský rybársky zväz- Mestská organizácia Prievidza-Výbor 7.obvodnej organizácie v Kanianke

P o z v á n k a

Pozývame Vás na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 24.2.2018 o 09:00 hodine  v dome kultúry v Kanianke

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Kontrola uznesení a úloh z predošlej členskej schôdze
 5. Správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2017
 6. Plán hlavných úloh na rok 2018
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Diskusia
 9. Voľba nových členov výboru
 10. Voľba 4 delegátov na mestskú konferenciu
 11. Prestávka
 12. Uznesenie
 13. Záver

Výbor 7.obv.  organizácie

_________________________________________________________________________

Slovenský rybársky zväz-Mestská organizácia Prievidza- 7.obvodná organizácia Kanianka

Voľby do orgánov 7.ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018 

 OZNAM

 

Výbor 7.ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojím členom, že na VČS konanej dňa 24.februára 2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 7.ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza.

Preto oznamujeme svojím členom že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 7.ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 9.2.2018 a to osobne počas výdajných hodín kancelárie 7.obvodnej organizácie na Školskej ulici v Kanianke a na výbore 7.ObO MsO SRZ Prievidza konanom dňa 9.2.2018 od 18:00 hod. alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Mgr. Marek Murár Bojnická cesta 590/37 Kanianka, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 9.2.2018.

 

 1. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.
 2. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:
  1. meno a priezvisko, titul kandidáta,
  2. trvalé bydlisko,
  3. vek,
  4. funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu),
  5. pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
  6. doba členstva v SRZ,
  7. doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
  8. druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
  9. udelené vyznamenania a
  10. krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.
 3. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
  1. miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
  2. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
  3. súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

 

22.1. 2018                                              Výbor 7.ObO MsO SRZ Prievidza