6.obo

Voľby do orgánov 6. ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018

O Z N A M

Výbor 6.ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojim členom, že na VČS konanej 3. marca 2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 6.ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na MK MsO SRZ Prievidza.

Preto oznamujeme svojim členom že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 6.ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 15.2.2018 a to osobne do kancelárie 6.ObO MsO SRZ Prievidza každú stredu v čase od 16 00 hod. do 18 00 hod. alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Ervín Geier, Urbánková 9/11 Prievidza alebo Ľubomír Zelenický  Ľ. Ondrejova 38/8 Prievidza  tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 15.2.2018.

  1. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

  1. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:

a, meno a priezvisko, titul kandidáta

b, trvalé bydlisko

c, vek

d, funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na snem.

e, pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň

f, doba členstva v SRZ

g, doba a druhy vykonávaných funkcii v SRZ

h, druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení

i, udelené vyznamenania a

j, krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie

 

  1. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

a, miesto a dátum vyhotovenia návrhu

b, meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby

kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a

c, súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka

potvrdený jeho podpisom.

V Prievidzi 4. 1. 2018                                      výbor 6. ObO SRZ  Prievidza