1.Obo

Voľby do orgánov 1. ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2018.

O Z N A M .

Výbor 1. ObO MsO SRZ Prievidza oznamuje svojím členom, že na VČS  konanej dňa 10.3.2018 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru 1. ObO MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na MK MsO SRZ Prievidza.

Oznamujeme  členom 1. ObO MsO SRZ Prievidza, že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov 1. ObO MsO SRZ Prievidza na roky 2018 – 2021 do 10.2.2018 a to osobne v kancelárii 1. ObO MsO SRZ Prievidza každý utorok v čase od 14.30 hod. do 17.30 hod., alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu Milan Cápa,  ul. Energetikov 9/6 Prievidza tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 10.2.2018.

1//    Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka môže byť volený len   

        s jeho súhlasom.      

2//    Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti: 

1/ Meno, priezvisko, titul

2/ trvalé bydlisko

3/ Vek

4/ Funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný/napr. člen výboru, člen KK, delegát MK/

5/ pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň

6/ doba členstva v SRZ

7/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ

8/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení

9/ udelené vyznamenania

10/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

3// Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

1/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu

2/ meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka.

3/ Súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta, alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom!

 

                                                                      Výbor 1. ObO MsO SRZ Prievidza