Oznam o konaní mimoriadnej ČS 4. ObO

 

Mimoriadna ČS – je ZRUŠENÁ

 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza

Vec:: Oznam o konaní mimoriadnej ČS pre 4. ObO  – nové voľby členov výboru 4. ObO

Vážený členovia z ObO č. 4 srdečne Vás pozývame na mimoriadne zasadnutie ČS na deň 17.októbra 2020 /sobota/do Kultúrneho centra mesta Nováky od 8:00 hod.

Program mimoriadnej ČS

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Voľba pracovného predsedníctva
 6. Voľba návrhovej komisie
 7. Voľba volebnej komisie – skrutátorov
 8. Zvolenie počtu členov výboru 4. ObO
 9. Spôsob voľby – aklamáciou alebo tajné
 10. Diskusia
 11. Voľba členov a náhradníkov do výboru obv.org. na roky 2020 – 2021
 12. Vyhlásenie výsledkov volieb do výboru 4. ObO
 13. Zasadnutie novo zvoleného výboru 4. ObO – voľba predsedu 4. ObO
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Novákoch dňa 8.9.2020                                                                          Prípravný výbor mimoriadnej ČS

Ľudovít Bakus ml.

Juraj Dolník

Bc. Anton Hajnovič

Miroslav Oršula