Duháky 2020

Z  overenej zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ dňa 7.3.2020:

Okrem iných prijatých uznesení bolo prijaté aj uznesenie č.41/2020: „ Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl.X, ods.2,3 a 4, čl.XIV, ods.1 a 2 ustanovení „Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ účinnej od 1.januára 2020 na všetkých vodách.“

 

Vzhľadom k tomu, že toto uznesenie výrazne zasahuje do doteraz novelizovaných interných predpisov OZ (napr. miestny rybársky poriadok….), žiadam Vás, aby ste informovali Vašu členskú základňu počas výročných ČS, cez web sídla…a pod., ale aj členov RS) o skutočnosti, čo toto uznesenie znamená :

Na povolenie na rybolov pre vody kaprové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks druhov rýb

uvedených v §14, ods.2.  Do uvedeného počtu sa však nepočítajú úlovky pstruha dúhového.

Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie prekročiť počet 4 ks rýb a celkovú hmotnosť 5kg.

Na povolenie na rybolov pre vody pstruhové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks pstruha potočného , prípadne v kombinácii s lipňom tymianovým . Ulovené pstruhy dúhové sa do tohto počtu nezapočítavajú. Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie aj s úlovkom pstruha dúhového  prekročiť počet 4 ks rýb(napr. 2ks p.p.+2ks p.d. )

Na povolenie na rybolov pre vody lipňové si jeho držiteľ môže v priebehu roka privlastniť 40 ks lipňa tymianového ( prípadne v kombinácii so pstruhom potočným). Ulovené pstruhy dúhové sa do tohto počtu nezapočítavajú. Držiteľ povolenky musí však rešpektovať, že celkový denný úlovok nesmie aj s úlovkom pstruha dúhového prekročiť počet 4 ks rýb ( napr. 1ks lipeň+ 1ks p.p.+ 2ks p.d.)

                                       S pozdravom hospodár