Zasadnutie Mimoriadnej Členskej schôdze a mimoriadnej konferencie

Slovenský rybársky zväz Prievidza , Bottova 5, Prievidza 971 01

Vážený rybári, MsO SRZ Prievidza zvoláva na 13.10.219 Mimoriadnu členskú schôdzu všetkých obvodných organizácii SRZ Prievidza a Mestskú konferenciu SRZ Prievidza do kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi o 9:00 hod.

Hlavným bodom rokovania bude „Voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ“.

Rada SRZ uznesením 132/2019 v súlade s § 20 ods. 3 Stanov SRZ stanovila počet dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Mimoriadny Snem za každú organizačnú zložku.

MČS:

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MČS
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Voľba delegátov na MK
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Po ukončení MČS zostanú v sále iba delegáti na MK a rokovanie bude pokračovať ihneď.

MK

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MK
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Voľba delegátov a náhradníka na XIII Mimoriadny Snem SRZ
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

17.9.2019                                                Výbor MsO SRZ Prievidza