Rozšírenie platnosti kaprového detského miestneho povolenia počas letných prázdnin – vyjadrenie

Vážení kolegovia vedúci krúžkov, štatutári OZ SRZ,

     v súvislosti s novou legislatívou a zatiaľ nezrušenou smernicou „O platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ z roku 2018 posielam vyjadrenie organizačno-právneho referenta:

„V predchádzajúcom období neplatilo rozšírenie na všetky revíry, ale rozlišovalo sa, či ide o revíry SRZ alebo miestne vody, pričom organizácie si určili, či chcú rozšírenie alebo nie, viď citácia zo smernice:

 

(Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu zväzového kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.) (Rozsah platnosti detských miestnych alebo zväzových povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august môže bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry pridelené do obhospodarovania ZO SRZ v rozsahu miestneho kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza, len ak je to výslovne uvedené v „Rybárskom poriadku“ príslušnej ZO SRZ.)

 

Pre tento rok/2019/ rozšírenie platností detských povolení na rybolov nie je možné, nakoľko je to v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

 

Užívateľ je povinný určiť rozsah povolenia na rybolov a nie je možné jeho rozšírenie vnútorným predpisom SRZ. Ak je to totiž pri miestnom povolení pečiatka danej organizácie, môže povolenie platiť len na tieto miestne vody tejto organizácie a nemožno si len tak na základe nejakého oznamu povedať, že môže dieťa loviť aj inde.

I napriek tomu, že vo vnútri SRZ môže byť pochopenie, v prípade kontroly napr. políciou by išlo lov bez príslušného povolenia na rybolov a podozrenie z pytliactva.

 

S pozdravom Mgr. Barbora Roobová

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina“

 

Ročné zväzové kaprové povolenie na rybolov pre deti od 6 do 14 rokov v hodnote 10€  je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek OZ SRZ alebo priamo na zväze v Žiline.

Rovnako sa dajú zakúpiť miestne hosťovacie povolenia denné (2€) a týždenné (5€).

Na revíry Rady existuje iba denné hosťovacie povolenie (4€).

Pre deti do 6 rokov existuje iba bezplatné miestne povolenie.

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

Sekretariát Slovenský rybársky zväz Rada Žilina

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina

Tel.č. +421 903 621 709

jasso@srzrada.sk

www.srzrada.sk