Smernica SRZ Prievidza pre rok 2019

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Prievidzi

 

Výbor Mestskej organizácie SRZ v Prievidzi na zabezpečenie platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov, ako i použitie finančných prostriedkov organizácie, po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 4.10.2018 vydáva s platnosťou od 1.1.2019 túto záväznú

S M E R N I C U   P R E R O K 2019

Úradné hodiny – upozornenie!

Pre obvodné organizácie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platia nasledovné úradné hodiny :

 1. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova č.5 v Prievidzi. Vydáva pán Ján Radosa č.t. 0908 245 832
 2. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome ul. Bottova č.5 Prievidza. Vydáva pán Jozef Duchoň č.t. 0907 650 307
 3. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v Klube mládeže v Poluvsií . Vydáva pán Jaroslav Heppner č.t. 0949 183 750
 4. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý piatok v čase od 14:30 do 16:30 hodiny v kancelárii obv. organizácie na ul. SNP 118 v Novákoch. Vydáva pán Juraj Dolník č.t. 0905 703 006
 5. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v kancelárii obv. organizácie v budove obec. Úradu v Div. Novej Vsi. Vydáva pán Slavomír Uhlár č.t. 0907 046 616
 6. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, Prievidza. Vydáva pán Ervín Geier č.t. 0949 063 248
 7. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 9:00 do 11:00 hodiny v kancelárii obvodnej organizácie na ul. Školská v Kanianke. Vydáva pán Marek Murár č.t. 0918 813 435

Termíny konania členských schôdzí obv. organizácií a mestskej konferencie

 1. Obvodná organizácia dňa 17.2.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi
 2. Obvodná organizácia dňa 10.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.
 3. Obvodná organizácia dňa 3.2.2019 o 9.00 hodine v DK v Polusií
 4. Obvodná organizácia dňa 2.3.2019 o 9.00 hodine KC Nováky ul. Štefánika 9
 5. Obvodná organizácia dňa 23.2.2019 o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi
 6. Obvodná organizácia dňa 24.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi
 7. Obvodná organizácia dňa 24.2.2019 o 9.00 hodine v DK ul. SNP 584 Kanianka

 

Termín konania Mestskej konferencie : 6.4.2019 o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi

 

 

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch:

 

Každý člen MsO SRZ Prievidza je povinný odovzdať riadne vyplnený prehľad svojej obvodnej organizácii osobne / nie poštou/ do 15.1. bežného roka. Nevyplnený alebo nesprávne vyplnený prehľad sa bude považovať za neodovzdaný. Neskoré odovzdanie prehľadu bude sankcionované v zmysle zákona nevydaním povolenia na nasledujúci kalendárny rok.

 

Spôsob platenia za povolenia, členské príspevky a ostatné platby:

 

Členský príspevok člena musí byť uhradený do 31.3 kalendárneho roka. V prípade nezaplatenia členského príspevku do uvedeného termínu členstvo v SRZ zaniká. Každý člen je povinný predložiť potvrdenie o platbe a to buď ústrižkom z bankovej zloženky v SLSP , internetbankingom alebo platobným bankomatom o platbe na účet MsO v SLSP. V prípade využitia posledných dvoch možností úhrady je potrebné predložiť aj vydanú vypísanú zloženku /šek/, ktorú člen dostal od obvodnej organizácie na úhradu poplatkov.

Každý člen je povinný si prevziať povolenie na rybolov a členský preukaz s nalepenou čl. známkou najneskôr do 30.4.2019. Člen, ktorý zistí, že si z objektívnych dôvodov nebude môcť povolenie v stanovenom termíne prevziať / práca v zahraničí, choroba / musí toto nahlásiť obvodnej organizácii alebo výboru MsO aby mu boli povolenia a čl. známka odložené na neskoršie prevzatie. Po termíne 30.4.2019 bude výdaj zastavený a nevydané tlačivá a ceniny budú vrátené Rade SRZ v Žiline. V organizácii zostanú iba ceniny pre členov, ktorí nahlásili nemožnosť prevzatia si povolení alebo čl. preukazov. Finančné prostriedky zaplatené členom za povolenia, ktoré neboli bez ospravedlnenia vyzdvihnuté prepadnú bez náhrady v prospech organizácie.

 

Upozornenie pre výdajcov :

 

Výdajcovia povolení nesmú preberať od členov v žiadnom prípade finančnú hotovosť, všetky platby musia byť realizované hore uvedeným spôsobom. Každý výdajca je povinný do 31.5.2019 odovzdať skompletizovanú evidenciu členskej základne. Vydanie každej ceniny bude musieť byť doložené šekom alebo iným potvrdením o platbe. Povolenia pre rybársku stráž, schválené povolenia zadarmo budú vydávané povereným členom výboru MsO na rybárskom dome. Čestný členovia MsO si povolenie na rybolov vyzdvihnú osobne na rybárskom dome, musia si priniesť fotografiu 3×4 cm do nového preukazu čestného člena.

 

Prihlasovanie za nového člena SRZ od veku 15 rokov:

 

Záujemcovia o členstvo v SRZ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku si vyzdvihnú prihlášku u príslušnej obvodnej organizácie podľa bydliska. Zároveň im bude vydaný šek na sumu 31 € za školenie, skúšky, zákon a vyhlášku. Tento po uhradení spolu s vyplnenou prihláškou čo najskôr odovzdá obvodnej organizácii ktorá mu ho vydala. Táto ho neodkladne odovzdá skúšobnej komisii na zostavenie menných zoznamov nových záujemcov o členstvo. Prihlasovanie nových členov bude do 15.3.2019. Šeky o zaplatení a vyplnené prihlášky už musia byť odovzdané obvodnej organizácii. Variabilný symbol na šeku bude číslo obvodnej organizácie a rok prihlásenia, napr. 52019. Školenie a skúšky sa budú konať dňa 13.4.2019 v Kultúrnom dome Necpaly, začiatok je o 9,00 hodine. Toto je povinné pre všetkých uchádzačov o členstvo v SRZ. Po úspešnom vykonaní skúšok, ktoré sa budú robiť formou testu, uchádzač dostane na mieste poukážku na uhradenie zápisného, členského príspevku, rezervného fondu a príslušného povolenia na rybolov. Úhradu je potrebné urobiť čím skôr aby bolo možné uchádzačovi vydať doklady do 30.4.2019.

 

Prihlasovanie detí od 6 do 15 rokov za člena SRZ:

 

Rodičia dieťaťa v tomto veku, ktoré má záujem o členstvo, sú povinný dieťa prihlásiť u príslušnej obvodnej organizácie podľa bydliska, ktorá dieťa zaradí do niektorého krúžku mladých rybárov. Krúžky mladých rybárov budú vedené pri obvodných organizáciách. Krúžky mladých rybárov pre deti z Prievidze budú vedené v Centre voľného času. Deti, ktoré navštevovali krúžok neplatia za zápisné a skúšky, platia iba za povolenie na rybolov. Deti, ktoré krúžok nenavštevovali, zaplatia zápisné aj skúšky.

 

Prerušenie členstva:

 

V zmysle stanov SRZ má člen možnosť prerušiť svoje členstvo v SRZ a to najviac na dobu dvoch rokov. Prerušenie musí oznámiť obvodnej organizácii na predpísanom tlačiva najneskôr do 31.3 kalendárneho roku. Znovuobnovenie členstva je možné až po uplynutí najmenej jedného roka od začiatku prerušenia.

Po uplynutí doby prerušenia je člen povinný uhradiť členský príspevok najneskôr do 15 dní.

Vydávanie duplikátov:

 

Duplikát dokladov je členovi SRZ možné vydať iba na základe odcudzenia alebo vážneho poškodenia dokladov. V prípade poškodenia člen prinesie doklady výboru svojej organizácie, ktorá posúdi rozsah poškodenia. V prípade odcudzenia dokladov sa duplikát vydá na základe kópie zápisu policajného orgánu o odcudzení dokladov.

 

 

 

 

Poplatky :

 

Skúšky :

 

Mládež 15 – 18 rokov: 30 € + 1 € tlač

Dospelí po dovŕšení 18 rokov : 30 € + 1 € tlač

Deti 6 – 14 rokov organizované v KMR : 8 €

 

Členské príspevky:

 

 1. Deti do veku 14 rokov neplatia
 2. Mládež od 15 do 18 rokov , študenti do 25 rokov : 17 € / doniesť potvrdenie o návšteve školy /.
 3. Dospelí / muži aj ženy/ : 29 €
 4. Za obnovenie členstva po 31.3 podľa výšky zápisného : 5, 50, 100 €
 5. Od platenie členských príspevkov sú oslobodení čestní členovia

 

Ceny povolení:

 

Miestne povolenie kaprové :

 

Dospelí a mládež : 46 €

Deti do 15 rokov : 14 €

Držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí

 

Miestne povolenie pstruhové :

 

Dospelí a mládež : 40 €

 

Zväzové povolenia:

 

Kaprové povolenie dospelí a mládež: 40 €

Kaprové povolenie deti : 10 €

Lipňové povolenie : 40 €

 

Hosťovacie povolenia :

 

Kaprové denné pre členov SRZ : 15 €

Kaprové denné deti členovia SRZ : 2 €

Kaprové denné nečlen SRZ : 20 €

Nečlen SRZ pri preberaní hosťovacieho povolenia je povinný zakúpiť si zákon o rybárstve s vyhláškou a domáci rybolovný poriadok v cene 0,50 € za každý kus.

 

 

 

Brigádnická činnosť:

 

Každý člen SRZ vo veku 18 až 62 rokov je povinný odpracovať 10 brigádnických hodín. Pre držiteľov pstruhových povolení sa táto povinnosť zvyšuje o 5 brigádnických hodín, ktoré budú odpracované na pstruhových revíroch. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plných invalidov, ženy, mládež do 18 rokov, deti a členov, ktorí v priebehu daného roka dovŕšia vek 62 rokov.

Brigádnická povinnosť sa vykonáva v zmysle stanov SRZ a na základe prijatého plánu brigádnickej činnosti MsO.

 

Jednotlivé obvodné organizácie vypracujú pre svojich členov plán brigádnickej činnosti. Tieto budú zverejnené pre členov organizácie na stránke www.srzprievidza.sk

V prípade nesplnenia brigádnickej povinnosti je člen MsO SRZ Prievidza povinný za každú neodpracovanú hodinu uhradiť 5 €.

Vzhľadom k sprísneným postihom za nedodržiavanie bezpečnosti pri práci, je každý člen používať vlastné ručné náradie na brigádach organizovaných našou organizáciou. Každý člen je povinný si zabezpečiť a používať : pílku, sekerku a pákové nožnice na strihanie konárov. Uvedené náradie sa bude využívať najmä pri údržbe pobrežných partií našich revírov.

 

           Rybolovné preteky :

Rybolovné preteky sa budú organizovať formou chyť a pusť. Štartovné sa od pretekárov nebude vyberať.

Rybolovné preteky dospelých :

1.5.2019 na VN Nováky /muži aj ženy/                                           

18.5.2019 na VN Kanianka /len ženy/

25.5.2019 na VN Lukovica preteky funkcionárov MsO SRZ Prievidza

 

Rybolovné preteky pre deti:

1.5.2019 na VN Kanianka

4.5.2019 na OR č.1 o pohár primátorky mesta Prievidza

8.5.2019 na VN Nováky

 

 

Tibor Bezuška v.r.                                                                 Ľubomír Mokrý   v.r.

Predseda MsO SRZ Prievidza                                               Tajomník MsO SRZ Prievidza