Rybársky poriadok, Platný od 1. januára 2019

 

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia v Prievidzi

 

 

Rybársky poriadok

Pre držiteľov povolenia na rybolov na všetky revíry Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi

 

Platný od 1. januára 2019

     Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia v Prievidzi na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Prievidza v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 vydáva tento miestny rybársky poriadok

I. Všeobecné zásady pre držiteľov povolenia na rybolov na všetky revíry SRZ v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza

     Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto poriadkom . Držitelia miestneho a celozväzového povolenia, ktorí sú členmi MsO SRZ Prievidza, môžu loviť ryby vo všetkých rybárskych revíroch, uvedených v zozname Rybárskeho poriadku MsO SRZ Prievidza, v rozsahu platnosti zakúpenej povolenky. Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, na vodách kaprových a pstruhových, uvedených v osobitnej časti tohoto poriadku ( popisy revírov, zmeny lovných mier rýb), na ktoré bolo vydané toto povolenie – držiteľ tohoto povolenia odovzdá do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti výboru svojej obvodnej organizácie záznam o úlovkoch a to i vtedy ak oprávnený na lov ryby neulovil alebo žiadne úlovky nemal, čo sa v zázname o úlovkoch uvedie. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, MsO SRZ Prievidza mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Každý člen je povinný si prebrať zaplatenú členskú známku a zaplatené povolenie na rybolov do 30.04. príslušného roku , po tomto termíne sa nebude dať povolenie vydať. Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe rybársky lístok, povolenie na rybolov a členský preukaz SRZ opatrený fotografiou spoločne s členskou známkou na patričný kalendárny rok ako aj vlastnoručným podpisom člena.

II. Správanie sa pri love

     Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí, už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. Po ukončení lovu sú povinný odniesť vyprodukovaný odpad so sebou. Počas výkonu rybárskeho práva sú povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obcí o pohybe psov a hospodárskych zvierat. Zakladať oheň mimo vyhradených miest je prísne zakázané.

III. Upozornenie

     Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk a na nich parkovať. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný parkovať svoje motorové vozidlá , obytné prívesy, prívesné vozíky a karavany najmenej 10 m od najvyššieho zátopového bodu vodnej hladiny, pokiaľ sa nejedná o cestnú komunikáciu , alebo spevnenú plochu určenú na pohyb vozidiel. Ďalej je zakázané svojvoľné budovanie pevných rybárskych táborových miest , ohnísk, prístreškov, chatiek a zrubov, bez vedomia výboru MsO SRZ Prievidza. Každý člen MsO SRZ Prievidza je povinný žiadať odporúčanie od výboru MsO SRZ Prievidza.

Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby upozornenie.

 

Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej  Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že  Správa povodia  hornej Nitry  Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách  a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe  SVP. ale predovšetkým  na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

V prípade zistenia porušenia zákona  bude  SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to ,  že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu ,  týka sa to hlavne  vjazdu  na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku.

                                                                    Výbor MO SRZ Prievidza

IV. Znečistenie vôd a iné protizákonné konania.

     Ak loviaci zistí zjavné znečistenie vôd, úhyn rýb alebo iné protiprávne konanie je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu mu zo stanov SRZ , chrániť spoločný zväzový majetok a oznámiť udalosť na príslušný úrad životného prostredia alebo políciu a ak je to v jeho silách vykonať opatrenia na záchranu rýb alebo opatrenia na ochranu životného prostredia.

Polícia tel. : 158 alebo 159 Odbor inšpekcie ochrany vôd Banská Bystrica : 0903 770 173 – nonstop havárie

Záverečné ustanovenia

Tento rybársky poriadok platí od 1.1.2019 s výnimkou legislatívnych úprav, ktoré budú zverejnené dodatkom k domácemu rybolovnému poriadku.

Zoznam a charakteristika rybárskych revírov MsO SRZ Prievidza

 

Kaprové vody :

Názov revíru číslo revíru rozloha :

VN Nitrianske Rudno 3-5470-1-1 96 ha Vodná plocha nádrže na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami , to tohto priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať nástrahy a zdržiavať sa v neresisku. Zákaz lovu v čase letných prázdnin od 01.07. do 31.08. príslušného roku v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno / začiatok pláže / po /reštauráciu Žltá terasa/, úsek je v teréne vyznačený informačnými tabuľami.

 

VN Nováky 3-5510-1-1 18 ha Vodná plocha nádrže pri meste Nováky. Zákaz lovu , zanášania nástrah a kŕmenia z hrádze od vodohospodárskeho podniku a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené informačnými tabuľami. Od informačnej tabule /S 48°43,248´ V 018°31,949´ / pri rybárskej chatke smerom na cestu I/50 /S 48°43,283´ V 018°31,922´ /je CHRO , ktorá je vyznačená v teréne tabuľami a bójkami do vyznačeného priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať nástrahy a zdržiavať sa v danom priestore .

VN Kanianka   3-5170-1-1     8 ha Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané.

VN Lazany 3-5300-1-1 5,6 ha Vodná plocha nádrže pri obci Lazany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah, kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané.

 

VN Brezany 3-4950-1-1 3,1 ha Vodná plocha nádrže pri obci Brezany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané.

OR Nitra č.1 3-2660-1-1 1,9 ha Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra č. 1 pri plážovom kúpalisku v katastri mesta Bojnice. V zadnej časti sa nachádza CHRO , ktorá je v teréne vyznačená tabuľami / S 48°46,859´ V 018°36,433´ – 48°46,895´ V 018° 36,437´ /a bójkami . Do uvedeného priestoru je zakázané nahadzovať , zanášať nástrahy a kŕmiť. Loviť v danom priestore je prísne zakázané. V okolí revíru je zákaz kladenia ohňa mimo miest k tomuto účelu vybudovaných. Parkovať možno len pozdĺžne vedľa spevnenej prístupovej komunikácie.

OR Nitra č. 2      3-2661-1-1     4 ha Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi.

     Ťakov potok        3-2941-1-4     /Revír s režimom chyť a pusť/ Potok Ťakov v bývalej obci Laskár od ústia do odstavného ramena rieky Nitry č. 2 po pramene , vrátane banského prepadliska.

Lúkovica   3-2101-1-4 1,1 ha / Revír s režimom chyť a pusť/. Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku ( parc. č. 7107/1) pri meste Prievidza.

Nitra č. 6a 3-2440-1-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch od ústia do rieky Nitry po pramene. V obci Opatovce nad Nitrou od cestného mosta po splav pri MVE , vrátane splavu je Chránená rybárska oblasť – zimovisko rýb. V úseku je zákaz lovu rýb od 01.11. do 15.03. príslušného roku. V úseku od Oslianskeho potoka po dolný splav MVE v Novákoch sú ryby kontaminované ortuťou a preto sa neodporúča uvedené ryby konzumovať.

Nitra č. 6b   3-2442-1-4 / Revír s režimom chyť a pusť/.   Čiastkové povodie rieky Nitra s režimom chyť a pusť od železného mostíka pre peších v obci Prievidza pri golfovom ihrisku po ústie potoka Kanianka do rieky Nitra.

Handlovka č. 1 3-0850-1-1 Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš, po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred bývalým Agrospolom) v meste Prievidza.

Pstruhové vody:

Názov revíru číslo revíru :

Nitra č. 7      3-2441-4-4 /Revír s režimom chyť a pusť/ Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Kanianka do rieky Nitra , po cestný most v obci Bojnice , časť Kúty.

Nitra č. 8 3-2450-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice , časť Kúty po pramene. Do revíru patrí Bazov potok.

Chvojnica 3-0451-4-1 Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene , vrátane Porubského potoka od ústia do potoka Chvojnica po pramene okrem VN Lazany.

Tužina     3-4541-4-1 Potok Tužina od ústia do rieky Nitra po pramene.

Nitrica č. 3 3-2470-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno. V úseku od cestného mosta štátnej cesty č. 574 , v katastri obce Diviacka Nová Ves po cestný most v časti Diviacka Nová Ves – Vrbany   je Chránená rybárska oblasť.

Nitrica č. 4 3-2490-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad ústím do VN Nitrianske Rudno po premene .Do revíru patrí aj potok Škrípovka po futbalové ihrisko v obci Valaská Belá a potok Jasenina/ Gáplianka/ od ústia do rieky Nitrica po pramene. V úseku od cestného mosta v časti obce Liešťany časť Dobročná , odbočka na obec Nevidzany po ústie Lomnického potoka do rieky Nitrica je Chránená rybárska oblasť.

Bystrica 3-0370-4-1 Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene. Do revíru patrí aj Žiarny potok po ústie do Čerenianskeho potoka.

Lazný potok 3-1890-4-1 Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.

Kamenčiansky potok     3-1491-4-1 Kamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.

Cigliansky potok      3-0480-4-1 Cigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.

Kanianka               3-1500-4-1   Potok Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene , okrem VN Kanianka.

 

CHOVNÉ POTOKY:

Názov revíru číslo revíru :

   Nitra č. 7                           3-2460-4-2       Potoky Necpalský, Brezianský, Vyšehradný , potok Lubená , Lihotský potok.

Nitrica č. 3                       3-2480-4-2    Potoky Diviacky, Sučiansky , potok Ješková Ves, Dlžínsky a potok Rokoška od ústia do rieky Nitrica po pramene

Nitrica č. 4                       3-2500-4-2      Potok Bystrica / Rudnianska Lehota/ od ústia do VN Nitrianske Rudno po pramene , Potoky Nevidzianka, Lomnica, Opačitský potok, potok Kočnárka , potok Studenec a Mokrišov potok od ústia do rieky Nitrica po pramene. Slávikovský , Zliechovský a Šindenliarsky potok /Čavojský potok/ od ústia do potoka Jasenina / Gáplianka/ po pramene. Potok Škrípovka od futbalového ihriska v obci Valaská Belá po pramene.

Handlovka č. 1                 3-0860-4-2 Hradecký potok , potok Mráznica od ústia do Hradeckého potoka po pramene a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.

Osliansky potok č. 2       3-2770-4-2 Osliansky potok od ústia potoka Cérová po pramene.

Cérová                              3-0441-4-2 Potok Cérová od ústia do Oslianskeho potoka po pramene .

Treblianka                      3-4390-4-2 Potok Treblianka od ústia do rieky Nitra po pramene, vrátane prítokov.

Rybník Podbanské         3-3480-1-2 Vodná plocha dvoch rybníkov cca 100 m od sídla firmy Gewiss Slovakia, po pravej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku ( parc. Č. 7116/2 a 7116/4) pri meste Prievidza .

 

Vydaním tohto rybolovného poriadku stráca platnosť pôvodný rybolovný poriadok z roku 2018.

Tibor Bezuška v. r.                                      Ľubomír Mokrý v. r.

predseda MsO SRZ Prievidza                     tajomník MsO SRZ Prievidza