Zákaz vstupu motorovými vozidlami na vodné stavby, upozornenie.

Na základe listu od SVP , š.p. OZ Piešťany , Správa povodia hornej Nitry Topoľčany , chcem upozorniť širokú rybársku verejnosť , že Správa povodia hornej Nitry Vás upozorňuje na § 55 Zákona o vodách a zároveň žiada o informovanie a usmernenie členov rybárskeho zväzu o zákaze jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách. Jedná sa o všetky vodné stavby v správe SVP. ale predovšetkým na VN Nitrianske Rudno a VN Nováky.

V prípade zistenia porušenia zákona bude SVP nútený postupovať v zmysle príslušných predpisov. Znamená to , že ak budete parkovať v zátopovom území resp. na pobrežnom páse opakovane bude tento priestor ohraničený zábranami proti vjazdu , týka sa to hlavne vjazdu na VN Rudno do starej lodenice a v zátopovej oblasti pri neresisku. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy z uvedeným parkovaním a nerešpektovaním danej problematiky , je toto posledná výstraha pred uzavretím uvedených priestorov , týka sa to najmä oblasti pri neresisku , kde máme v prenájme cestu , ktorú rozbíjate ťažkými vozidlami a jazdíte po chodníku a parkujete ako sa Vám chce , neviete si postaviť auto nad chodník aspoň meter , jazdíte po trávnatej ploche okolo vody, vozidlá ponechávate v starej lodenici , neviete si vyložiť veci a vozidlo dať preč, vykonávate biologické potreby a znečisťujete okolie. Ďalší postup záleží len od Vás rybárov.

Výbor MO SRZ Prievidza