Oznam

V roku  2017 dôjde k čisteniu od  nánosu sedimentu na rieke Nitrica , pri odbernom mieste vody na rybársku farmu  v k. ú. obce Temeš , uvedené práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok  a na etapy ,s čo najmenším dopadom na ichtyofaunu postup prác bol konzultovaný s p. Mazáňom . Uvedené  dávame na vedomie širokej rybárskej verejnosti , aby nedochádzalo ku konfliktom.

Zdenko Čavojčin

hlavný hospodár SRZ Prievidza